65032, пр-т. Шевченка, 4, м. Одеса, Україна

Щодо дії обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»

27-03-2019
Äåíåæíûå çíàêè

На території Одеського регіону діє обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області».

Пріоритетним напрямком даної програми є матеріальна підтримка осіб з числа найменш захищених категорій громадян, зокрема надання одноразової грошової допомоги. За інформацією, наданою Департаментом соціальної та сімейної політики ОДА, для осіб, які втратили працездатність, розмір допомоги у 2019 році було визначено на рівні прожиткового мінімуму – 1497 гривень.

В березні відбулось два засідання координаційної ради з питань соціальної підтримки населення, під час яких були розглянуті звернення громадян Одеської області щодо надання одноразової грошової допомоги. Усього було розглянуто 3410 звернень, із яких – 2435 члени комісії задовольнили.

Розгляд звернень щодо надання одноразової грошової допомоги та її виплата  здійснюватиметься протягом поточного року. Відповідно до затверджених кошторисних призначень протягом року зазначену допомогу отримають близько 60 тисяч громадян із числа ветеранів війни, учасників війни, дітей війни, інших категорій громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та області, а їхній сукупний дохід за місяць не перевищує 2500 гривень.

«Для отримання разової матеріальної допомоги в рамках обласної програми «Соціальний захист населення в Одеській області», потрібно надати до районного/міського управління соціального захисту населення відповідний пакет документів – заяву на ім’я голови обласної ради Степанова М.В. або директора Департаменту соціальної та сімейної політики ОДА Коваленко Л.В., заяву на згоду щодо обробки персональних даних, копії паспорта та ідентифікаційного коду, розрахунковий рахунок з реквізитами банку або заяву про отримання грошей поштою. Далі увесь цей пакет документів передається до Департаменту соціальної та сімейної політики ОДА. Громадяни можуть подати документи протягом року 2019 року. Також за довіреністю можна передати документи через родичів або знайомих.

Матеріальна допомога надається за умови, якщо дохід громадянина або пенсія становить менше 2500 гривень на місяць, громадянин не повинен отримувати субсидій і пільг на оплату комунальних послуг.

Рішення щодо надання матеріальної допомоги приймає Координаційна рада з питань соціальної підтримки населення обласної державної адміністрації (голова – заступник голови ОДА Віталій Свічинський). Виплати здійснюватимуться протягом року по мірі опрацювання звернень», – розповіла директор Департаменту соціальної та сімейної політики ОДА Лілія Коваленко.

Порядок надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та області затверджено наказом Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації від 31 січня 2019 року №16. Ознайомитися з вищезазначеним наказом можна у регіональній друкованій пресі, яка публікує офіційні документи.

«На 2019 рік на одноразову грошову допомогу окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та області, з обласного бюджету заплановано виділення 90 мільйонів гривень (в рамках обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»). Зазначу, що депутати від усіх політичних сил проявили злагоджену командну роботу, підтримавши під час двадцять першої сесії обласної ради рішення про внесення змін вкрай важливої програми, спрямованої на соціальний захист громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги», – зауважив голова обласної ради Анатолій Урбанський.

Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò ðàçðåøèë 7 áàíêàì è 7 ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì ñîñòàâèòü ïðàâèëà ñîòðóäíè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ êðåäèòîâàíèåì. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÀÌÊÓ. Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ: Àëüôà-áàíê (Óêðàèíà), áàíê "Ôèíàíñû è Êðåäèò", Ïðèâàòáàíê, "ÎÒÏ Áàíê", "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", Óêðñîöáàíê, Óêðñèááàíê, à òàêæå ñòðàõîâûå êîìïàíèè "Îðàíòà", "Èíãîññòðàõ", "Óí³âåðñàëüíà", "Óêðàèíñêàÿ ïîæàðíî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ", "ÀÕÀ Ñòðàõîâàíèå", "Generali Garant Ñòðàõîâàíèå" è UNIQA. Êîìïàíèè îáÿçàëèñü èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî ñîãëàñîâàííûõ è êîîðäèíèðóþùèõ äåéñòâèé, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå, è íå äîïóñêàòü óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã. Ðàçðàáîòêó äàííûõ ïðàâèë ÀÌÊÓ èíèöèèðîâàë â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá îò ïîòðåáèòåëåé óñëóã íà äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ è ÑÊ. Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò ñóùåñòâóþùóþ ïîëèòèêó áàíêîâ ïðè àêêðåäèòàöèè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé äèñêðèìèíàöèîííîé.

Повернутися назад