Бюджет Одеської області на 2016 рік

У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

Про обласний бюджет Одеської області на 2016 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Одеська обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2016 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 812 879,7 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2 578 333,5 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету – 234 546,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 72 638,7 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

профіцит обласного бюджету у сумі 304 193,9 тис. грн. по загальному фонду обласного бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 303 193,9 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету у сумі 2 810 279,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 2 272 539,6 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету – 537 740,1 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування згідно з додатком 3, за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4 до цього рішення;

– надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 600,0 тис. грн. із загального фонду обласного бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 1 000,0 тис. грн.

3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, видатки за якими здійснюються:

– за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення;

– на ремонт доріг загального користування державного значення згідно з додатком 8 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 3 000,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

– оплата енергосервісу.

7. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 323 300,8 тис. грн. згідно з додатком 9 до цього рішення.

8. Дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з головою обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених обласному бюджету Одеської області, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків обласного бюджету Одеської області на 2016 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації з подальшим винесенням цього питання на розгляд чергової сесії обласної ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

13. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

13.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

13.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

13.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

13.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

13.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обласного бюджету, обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

13.8. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

13.9. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду обласного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

13.10. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом обласного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13.11. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

13.12. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду обласного бюджету.

14. Обласній державній адміністрації:

14.1. Здійснювати протягом 2016 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

14.2. У процесі виконання обласного бюджету вносити на розгляд обласної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

15. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:

15.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат за захищеними статтями видатків обласного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду обласного бюджету.

15.2. Встановити контроль за коштами, які виділяються з місцевих бюджетів області на харчування дітей, та при подальшому розподілі коштів освітньої субвенції проконтролювати їх виділення на закупівлю підручників для школярів області.

16. Встановити, що фінансування витрат, передбачених в даному рішенні, пов’язаних з поточним та середнім ремонтом автомобільної дороги державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест), здійснюється тільки після отримання аналогічних коштів з Державного бюджету України.

17. Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області обовязково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

18. Головному управлінню Державної фіскальної служби України в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

– забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами області в цілому, закріпленими за податковими органами;

– зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) за всіма видами податків і зборів (обов`язкових платежів).

19. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

20. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Голова обласної ради                                                                  А.І. Урбанський

21 грудня 2015 року

49-VIІ

Додатки

1. Доходи обласного бюджету на 2016 рік

2. Фінансування обласного бюджету на 2016 рік

3. Видатки обласного бюджету на 2016 рік за функціональною структурою

4. Розподіл видатків обласного бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів

5. Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у 2016 році

6. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік

7. Перелік об`єктів, видатки по яких здійснюються у 2016 році за рахунок коштів бюджету розвитку

8. Перелік об’єктів, видатки по яких здійснюються у 2016 році на ремонт доріг загального користування державного значення

9. Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році

 

Архів – Бюджет Одеської області на 2015 рік