Обласний бюджет

У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

Із змінами, внесеними рішенням обласної ради

від 06 березня 2015 року № 1329-VI

від 29 травня 2015 року № 1367-VI

від 24 червня 2015 року № 1395-VI

від 12 серпня 2015 року № 1427-VI

від 30 жовтня 2015 року № 1453-VI

від 21 грудня 2015 року № 48-VIІ

Про обласний бюджет Одеської області на 2015 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Одеська обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 7 264 869,1 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 6 936 740,0 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету – 328 129,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 44 063,0 тис. грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

профіцит обласного бюджету у сумі 59 298,9 тис. грн. по загальному фонду обласного бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 101 756,4 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету у сумі 7 384 123,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 6 777 350,2 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету – 606 772,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування згідно з додатком 3, за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4, за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм згідно з додатком 5;

– повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 100,0 тис. грн. до спеціального фонду обласного бюджету згідно з додатком 6;

– надання кредитів з обласного бюджету у сумі 100,0 тис. грн. із загального фонду обласного бюджету згідно з додатком 6.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 1 000,0 тис. гривень.

3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів:

бюджету розвитку згідно з додатком 8 до цього рішення;

на виконання природоохоронних заходів згідно з додатком 9 до цього рішення;

дорожнього фонду обласного бюджету (погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік) згідно з додатком 10 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 10 000,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовка кадрів вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

7. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 69 584,3 тис. грн. згідно з додатком 11 до цього рішення.

8. Дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених обласному бюджету Одеської області, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків обласного бюджету Одеської області на 2015 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації з подальшим винесенням цього питання на розгляд чергової сесії обласної ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

14. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

14.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

14.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

14.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

14.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

14.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

14.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обласного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

14.8. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 6 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

14.9. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду обласного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

14.10. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом обласного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

14.11. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

14.12. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду обласного бюджету.

15. Обласній державній адміністрації:

15.1. Здійснювати протягом 2015 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

15.2. У процесі виконання обласного бюджету вносити на розгляд обласної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

16. Розподіл субвенцій з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів (крім кредиторської заборгованості та фінансових зобов’язань минулих років), визначених у додатку 7 до цього рішення, між об’єктами здійснюється спільно районними радами та районними державними адміністраціями за погодженням з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

17. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків обласного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду обласного бюджету.

18. Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

19. Головному управлінню Міндоходів в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

– забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами області в цілому, закріпленими за податковими органами;

– зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов`язкових платежів).

20. Додатки 1-11 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

21. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Голова обласної ради                                                               М.В. Шмушкович

21 січня 2015 року

1297-VI

Додатки

 1. Доходи обласного бюджету на 2015 рік

 2. Фінансування обласного бюджету на 2015 рік

 3. Видатки обласного бюджету на 2015 рік за функціональною структурою

 4. Розподіл видатків обласного бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів

 5. Розподіл видатків обласного бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 6. Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у 2015 році

 7. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік

 8. Перелік об`єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 9. Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році здійснюються на виконання природоохоронних заходів

 10. Перелік об’єктів, видатки по яких здійснюються у 2015 році на ремонт доріг загального користування

 11. Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2015 році

 12. Перелік об’єктів, що фінансуються у 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій