Положення про постійні комісії

У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про постійні комісії Одеської обласної ради VІІ скликання

Зі змінами, внесеними рішеннями

від 21 березня 2017 року № 372-VII

від 14 березня 2018 року № 695-VII

від 21 грудня 2018 року № 831-VII

від 25 жовтня 2019 року № 1090VII

Відповідно до частини 14 статті 46, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

Вирішила:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Одеської обласної ради
VІІ скликання згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
9 грудня 2010 року № 16-VІ «Про затвердження Положення про постійні комісії Одеської обласної ради VІ скликання».

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

10 грудня 2015 року

18-VIІ

Додаток

до рішення обласної ради

від 10 грудня 2015 року

18-VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, порядок організації роботи та функціональну спрямованість постійних комісій Одеської обласної ради VІІ скликання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статус постійних комісій

1.1.1. Постійні комісії обласної ради (далі – постійні комісії) є постійно діючими органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, та здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради.

1.1.2. Постійні комісії здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України і законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями та іншими актами обласної ради, Регламентом обласної ради VІІ скликання та цим Положенням.

1.1.3. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та відповідальними перед нею.

1.2. Склад постійних комісій

1.2.1. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість визначаються рішенням обласної ради.

1.2.2. Постійні комісії обираються обласною радою на строк її повноважень у складі голови та членів постійної комісії, з числа яких відповідні постійні комісії на своєму першому засіданні у порядку, визначеному цим Положенням, обирають заступника голови та секретаря постійної комісії.

1.2.3. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії обласної ради.

1.2.4. Мінімальна чисельність складу постійних комісій встановлюється у кількості трьох осіб, максимальна – 10 осіб.

1.2.5. Депутати працюють у постійних комісіях обласної ради на громадських засадах.

1.3. Принципи роботи постійних комісій

1.3.1. Постійні комісії обласної ради будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

1.4. Повноваження постійних комісій

1.4.1. Постійні комісії обласної ради за дорученням голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості:

– розробляють та вносять на розгляд обласної ради проекти відповідних рішень;

– попередньо розглядають та готують висновки, рекомендації до проектів рішень , що внесені на розгляд ради;

– узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень обласної ради;

– попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань;

– проводять збір та аналіз інформації;

– розглядають звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

– попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а також звіти про виконання відповідних програм;

– попередньо розглядають проекти обласного бюджету Одеської області та проекти про внесення змін та доповнень до бюджету, а також звіти про виконання бюджету;

– попередньо розглядають проекти рішень щодо землекористування та землевідведення, а також розпорядження об’єктами права комунальної власності, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій;

– здійснюють контроль за виконанням рішень обласної ради, рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;

– здійснюють аналіз роботи обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, їх посадових осіб у межах виконання ними повноважень, делегованих обласною радою, та/або віднесених до функціональної спрямованості постійних комісій, підготовку та подання на розгляд обласної ради та її органів висновків і рекомендацій з цих питань;

– вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також діяльність підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання ради;

– створюють підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

– періодично звітують перед обласною радою про свою роботу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Планування роботи постійних комісій

2.1.1. Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень обласної ради, голови обласної ради.

Плани роботи постійних комісій обласної ради відповідають головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців.

2.1.2. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

2.1.3. Плани роботи комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням обласної ради, голови обласної ради, за пропозицією членів постійних комісій.

2.2. Форми роботи постійних комісій

2.2.1. Основними формами роботи постійних комісій обласної ради є засідання та слухання у комісіях.

2.2.2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії обласної ради проводяться закриті засідання.

2.2.3. Постійна комісія під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) народних депутатів України, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, окремих громадян. Запрошення на засідання постійної комісії здійснюється головою комісії за пропозицією членів постійної комісії або за власною ініціативою.

Запрошені беруть участь у засіданнях постійних комісій обласної ради з правом дорадчого голосу.

2.2.4. Помічники-консультанти депутата обласної ради – члена постійної комісії, за його письмовим дорученням, з дозволу голови постійної комісії можуть брати участь у засіданнях постійних комісій обласної ради.

2.2.5. Постійні комісії обласної ради можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

2.3. Скликання засідань постійних комісій

2.3.1. Чергові засідання постійних комісій обласної ради скликаються головою комісії в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними комісіями обласної ради. Постійні комісії можуть встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени комісій.

2.3.2. Позачергові засідання постійних комісій обласної ради скликаються на вимогу не менше однієї третини членів комісії головою комісії. Дата та час проведення позачергового засідання визначаються ініціаторами його скликання.

2.3.3 Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, повідомляються всі члени постійної комісії не менш як за три дні до його початку, а у разі необхідності – за один день.

2.3.4. Засідання постійної комісії обласної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

2.3.5. Постійні комісії зобов’язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи та матеріали необхідно надати комісії.

2.3.6. Участь у роботі комісії посадових осіб підзвітних та підконтрольних обласній раді підприємств, установ та організацій та надання ними відповідних документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов’язковою.

2.4. Порядок проведення засідань постійних комісій

2.4.1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати – члени комісій, інші депутати (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

2.4.2. На початку засідання постійної комісії затверджується порядок денний. Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної комісії.

2.4.3. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

2.4.4. Після доповіді та співдоповідей члени постійної комісії ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

2.4.5. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.

2.4.6. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії беруть участь члени комісії, депутати обласної ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії.

2.5. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій

2.5.1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків – заступником голови або секретарем постійної комісії.

2.5.2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження.

2.5.3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:

– ухвалити висновок;

– ухвалити рекомендацію;

– взяти інформацію до відома;

– створити робочу групу;

– надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;

– прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

2.5.4. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій підлягають розгляду органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами. Про результати розгляду рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій, а також вжиті заходи органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють постійній комісії у встановлений законодавством термін.

2.5.5. Рішення постійних комісій приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

2.6. Оформлення протоколів засідань постійних комісій

2.6.1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

2.6.2. У протоколі засідання постійної комісії зазначається:

– номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

– прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

– порядок денний засідання;

– розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

– назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії та поширених серед членів комісії;

– результати голосувань з питань порядку денного;

– прийняті висновки, рекомендації та інші рішення постійних комісій.

2.6.3. До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом комісії.

2.6.4. Протоколи засідань постійних комісій оформлюються протягом трьох робочих днів з дня засідання постійної комісії та підписуються головою відповідної комісії і секретарем.

2.6.5. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписується заступником голови комісії. За відсутності секретаря постійної комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

2.6.6. Протоколи спільних засідань підписуються у той же строк головами відповідних комісій.

2.7. Проведення слухань у постійних комісіях

2.7.1. З метою обговорення проектів рішень з важливих суспільних питань, з’ясування ефективності реалізації прийнятих рішень ради з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комісією, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення громадськості до участі у вирішенні питань місцевого значення постійні комісії можуть проводити слухання у комісіях.

2.7.2. Комісії приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за десять днів до їх проведення. У рішенні комісії про проведення слухань визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.

2.7.3. Комісії повідомляють учасникам слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за п’ять днів до початку їх проведення.

2.7.4. Слухання в комісіях можуть проводитися на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується функціональної спрямованості кількох постійних комісій.

2.7.5. Постійні комісії, у разі необхідності, запрошують на слухання посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

2.7.6. На письмове запрошення комісії посадова особа органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій зобов’язана прибути на слухання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються комісією.

2.7.7. Під час проведення слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді.

2.7.8. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у постійній комісії, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.

2.7.9. За результатами слухань постійна комісія приймає рекомендації.

2.8. Спільні засідання постійних комісій

2.8.1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій обласної ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням ради, її голови, першого заступника та заступника голови обласної ради розглядатися постійними комісіями спільно.

2.8.2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій за їх взаємною згодою.

2.8.3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних комісій.

2.9. Робочі групи постійних комісій

2.9.1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією, розробки проектів рішень та пропозицій постійна комісія може створювати зі свого складу робочу групу.

2.9.2. Робоча група може створюватися у складі не менше трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох робочих груп.

2.9.3. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати (за їх згодою), а також експерти, фахівці та інші особи. Питання структури робочої групи визначаються робочою групою.

2.9.4. За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішень.

2.10. Виїзні засідання постійних комісій

2.10.1. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, підприємствах, в установах та організаціях області, щодо яких розглядаються питання постійною комісією.

2.10.2. Для прийняття рішення щодо проведення виїзного засідання голова постійної комісії подає на ім’я голови обласної ради у письмовій формі заяву, яка повинна містити такі відомості:

– порядок денний і завдання виїзного засідання;

– строк, місце та час проведення;

– маршрут поїздки та пункти, які передбачається відвідати;

– прізвища членів постійної комісії, які беруть участь у виїзному засіданні.

2.10.3. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення проведення виїзного засідання здійснюється обласною радою.

2.10.4. За підсумками проведення виїзного засідання голова постійної комісії складає звіт на ім’я голови обласної ради, який повинен містити інформацію про результати виїзного засідання та маршрути поїздок. Звіти зберігаються в апараті обласної ради та, у разі необхідності, надаються депутатам для ознайомлення.

2.11. Голова, заступник голови та секретар постійної комісії

2.11.1. Голова постійної комісії обласної ради:

– формує проект порядку денного;

– організовує роботу комісії;

– проводить підготовку, скликає і веде засідання;

– дає доручення членам комісії;

– проводить розподіл функціональних обов’язків між членами комісії;

– представляє комісію у відносинах з іншими постійними комісіями, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

– відповідає за складання плану роботи постійної комісії;

– здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

– організовує роботу щодо реалізації висновків, рекомендацій, виконання рішень постійної комісії;

– запрошує для участі в роботі постійної комісії представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

– веде особистий прийом громадян та юридичних осіб за графіком, затвердженим комісією;

– доводить до відома членів постійної комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії;

– підписує від імені постійної комісії проекти рішень та інші документи;

– доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією, на пленарному засіданні сесії обласної ради.

2.11.2. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов’язки голови постійної комісії виконує заступник голови комісії або секретар постійної комісії.

2.11.3. Заступник голови постійної комісії:

– складає план роботи з переліком питань на кожне засідання комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

– здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

– виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов’язки голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків;

– вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

2.11.4. Секретар постійної комісії:

– бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії;

– вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

– здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

– інформує членів постійної комісії про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії;

– оформляє проекти рішень, рекомендації, звернення постійної комісії, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії;

– здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

– підписує за дорученням і від імені постійної комісії проекти рішень та інші документи.

2.12. Права та обов’язки членів постійної комісії

2.12.1. Члени постійної комісії мають право:

– вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень;

– викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії, яка додається до протоколу комісії.

2.12.2. Члени постійної комісії зобов’язані:

– бути присутніми на засіданнях постійної комісії та брати участь в її роботі;

– виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.

2.12.3. У випадку невиконання депутатом своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії питання про можливість подальшого перебування депутата у складі відповідної постійної комісії.

2.13. Забезпечення роботи постійних комісій

2.13.1. Організаційне, правове, методичне, інформаційне, аналітичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат обласної ради.

3. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності:

– аналіз фінансових показників і розгляд пропозицій до проекту Державного бюджету України, підготовлених обласною державною адміністрацією, до їх подання відповідним центральним органам виконавчої влади, внесення пропозицій та підготовка висновків з цих питань;

– розгляд проектів обласного бюджету Одеської області, змін та доповнень до нього, звітів про його виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань, виступ на сесіях з доповідями та співдоповідями;

– узгодження положень проекту обласного бюджету Одеської області з положеннями проекту програми соціально-економічного і культурного розвитку Одеської області на відповідний рік;

– здійснення контролю за виконанням обласного бюджету Одеської області, цільовим використанням одержувачами бюджетних коштів, підготовка висновків з цих питань;

– розгляд та погодження розподілу субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених рішенням про обласний бюджет Одеської області, у міжсесійний період;

– розгляд питань щодо оптимізації надходжень до обласного бюджету Одеської області;

– внесення пропозицій щодо джерел отримання додаткових доходів обласного бюджету Одеської області;

– розгляд проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області, змін та доповнень до неї, звітів про її виконання, внесення пропозицій з цих питань;

– розгляд питань щодо структури, штатної чисельності виконавчого апарату обласної ради та витрат на його утримання;

– розгляд та, у разі необхідності, підготовка проектів цільових програм, погодження порядків використання коштів, виділених на їх реалізацію, аналіз їх виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань;

– розгляд питань щодо фінансового стану та ефективності роботи обласних підприємств, надання пропозицій щодо розміру частини прибутку таких підприємств, яка підлягає зарахуванню до обласного бюджету;

– розгляд питань щодо об’єднання на договірних засадах коштів обласного бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

– внесення пропозицій щодо напрямів використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

– розгляд питань та пропозицій щодо утворення цільових фондів, резервного фонду, положення про які затверджує обласна рада, участь в розробленні або підготовці положення про ці фонди;

– розгляд питань щодо формування і використання централізованих фондів грошових коштів, зокрема, обласного бюджету розвитку, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного дорожнього фонду, субвенцій з Державного бюджету України, та прийняття остаточного рішення щодо проекту їх розподілу;

– заслуховування на своїх засіданнях звітів головних розпорядників коштів обласного бюджету Одеської області, відповідальних за виконання обласного бюджету Одеської області, рішень обласної ради та утворених нею органів з бюджетних питань.

3.2. Постійна комісія з питань архітектури, будівництва, регіонального розвитку та культурної спадщини:

– сприяння реалізації державної політики у сфері будівництва, регіонального розвитку та збереження культурної спадщини;

– розгляд та підготовка проектів цільових програм, аналіз їх виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань;

– сприяння організації охорони, реставрації і використання нерухомих пам’яток культурної спадщини;

– участь у розробленні проектів переліків об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенцій з Державного бюджету України, внесення своїх пропозицій, підготовка висновків з цих питань;

– внесення пропозицій щодо перспектив розвитку забудови населених пунктів області, підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

– здійснення контролю за ефективністю виконання обласного бюджету у частині використання коштів, спрямованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення області, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів області;

– сприяння діяльності Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, інших громадських, науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної спадщини; сприяння підготовці фахівців з охорони культурної спадщини;

– розгляд проектів рішень обласної ради, змін та доповнень до них, якими передбачається будівництво, капітальний або поточний ремонт, реконструкція об’єктів в Одеській області, незалежно від суб’єкта їх внесення.

3.3. Постійна комісія з питань транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу:

– сприяння формуванню і розвитку ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, реалізації підприємствами галузі зв’язку та інформатизації загальнообласних заходів розвитку зв’язку та інформатизації, розвитку морегосподарського комплексу області;

– попередній розгляд програм обласного та регіонального розвитку (підтримки) транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу та подальший контроль за їх виконанням;

– участь у підготовці пропозицій з питань розміщення на території області нових підприємств, а також реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та об’єктів у сфері транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу;

– участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на ефективну взаємодію всіх видів транспорту;

– участь у розробці генеральних схем транспортного розвитку області, розгляд проектів будівництва важливих обєктів транспортної інфраструктури;

– розгляд та надання пропозицій щодо маршрутів і графіків руху транспорту загального користування, що здійснює перевезення пасажирів області;

– підготовка пропозицій до узгоджених заходів щодо забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків;

– взаємодія зі структурами, які здійснюють контроль за дотриманням безпеки судноплавства, охорони людського життя на воді, режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах згідно з вимогами чинного законодавства України;

– сприяння розвитку системи базової освіти, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів морської галузі в учбових закладах регіону;

– контроль за виконанням регіональних цільових і комплексних програм у галузі зв’язку та інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах обласного бюджету Одеської області та інших місцевих бюджетів;

– розробка та організація заходів, спрямованих на ефективну взаємодію всіх видів підприємств і установ зв’язку та інформатизації;

– участь у підготовці пропозицій з питань розміщення на території області нових підприємств, а також реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та об’єктів у сфері зв’язку та інформатизації;

– участь у розробленні генеральних схем розвитку інфраструктури зв’язку та інформатизації, виходячи з інтересів держави й регіону;

– надання пропозицій щодо впровадження програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області;

– сприяння ефективній діяльності та розвитку об’єктів поштового зв’язку на території області, надання пропозицій та попередній розгляд питань щодо реалізації обласною радою повноважень, передбачених ст. 12 Закону України «Про поштовий зв’язок».

3.4. Постійна комісія з питань управління майном спільної власності територіальних громад області:

– розгляд питань про створення обласною радою комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, їх реорганізацію та ліквідацію;

– внесення пропозицій щодо надання пільг по орендних ставках підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності в частині надходжень до обласного бюджету Одеської області, а також щодо розподілу орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад області, управління яким здійснює обласна рада;

– надання висновків щодо доцільності прийняття обласною радою своїх рішень, у тому числі щодо відчуження, передачі під заставу, передачі третім особам з інших підстав об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради з цих питань;

– участь у здійсненні контролю за ефективністю використання та забезпеченням збереження майна, закріпленого за комунальними підприємствами, установами, закладами та організаціями обласної ради, попередній розгляд питань щодо призначення та звільнення їх керівників;

– погодження проектів програм (планів) приватизації майна спільної власності територіальних громад області та ініціювання подання їх на затвердження обласній раді;

– розгляд питань щодо надання в оренду або передачу третім особам на інших підставах цілісних (єдиних) майнових комплексів комунальних підприємств обласної ради, їх структурних підрозділів;

– участь у здійсненні контролю за виконанням умов договорів оренди та інших договорів щодо передачі третім особам з будь-яких підстав об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– розгляд пропозицій щодо вилучення зі складу цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій та закладів обласної ради окремих структурних підрозділів будівель, споруд та майна, яке неефективно ними використовується;

– ініціювання та участь у проведенні інвентаризації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– розробка, аналіз та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– участь у проведенні робіт з приймання-передачі майна у спільну власність територіальних громад області від інших суб’єктів;

– здійснення контролю за ходом приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, додержанням законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків.

3.5. Постійна комісія з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою:

– сприяння реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;

– попередній розгляд питань регулювання обласною радою земельних відносин відповідно до чинного законодавства; прийняття відповідних висновків і рекомендацій;

– надання висновків та рекомендацій щодо затвердження регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель та контроль за їх реалізацією;

– підготовка висновків та рекомендацій щодо організації землеустрою в області;

– попередній розгляд і надання висновків та рекомендацій з питань розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад області;

– попередній розгляд і надання висновків та рекомендацій з питань погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації;

– забезпечення координації обласною радою діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

– участь у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним законодавством;

– надання рекомендацій щодо вирішення земельних спорів;

– розгляд проектів обласного бюджету, цільових та інших регіональних програм в частині питань, що стосуються використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель, та здійснення контролю за їх реалізацією;

– подання постійній комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності пропозицій з питань формування бюджету, а також внесення змін та доповнень до обласного бюджету в частині питань, що стосуються використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель.

3.6. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження:

– розгляд питань та надання пропозицій щодо розвитку житлово-комунального господарства області, інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

– сприяння розвитку енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергозабезпечення та їх впровадженню в обласну інфраструктуру;

– розгляд стану підготовки об’єктів паливно-енергетичного, житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період;

– сприяння реформуванню і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Одеської області;

– сприяння залученню в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в житлово-комунальному обслуговуванні населення області, координація цієї роботи;

– розгляд питань щодо доцільності передачі в оренду або передачу третім особам цілісних (єдиних) майнових комплексів комунальних підприємств обласної ради, їх структурних підрозділів в галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

– розгляд проекту Програми соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення житлово-комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, розвитку комунальної інфраструктури та енергозбереження, а також будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів, внесення змін та доповнень, заслуховування звітів про їх виконання, внесення пропозицій з цих питань;

– розгляд проектів цільових програм житлово-комунального господарства, благоустрою, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, погодження порядків використання коштів, виділених на їх реалізацію, аналіз їх виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань;

– аналіз, вивчення та контроль на території області стану реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, заслуховування звітів про своєчасне і ефективне використання бюджетних коштів, коштів інвесторів, коштів фондів та інших не заборонених законодавством джерел при виконанні функцій замовника;

– моніторинг за ефективністю використання та забезпеченням збереження майна спільної власності територіальних громад Одеської області, закріпленого за комунальними підприємствами, установами, закладами та організаціями обласної ради в галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

– сприяння та контроль реалізації регіональних програм у сфері містобудування, житлової політики та надання житлово-комунальних послуг, питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергозбереження та енергоефективності, благоустрою населених пунктів.

3.7. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики:

– сприяння реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я та соціального захисту населення в області;

– аналіз діяльності закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, роботи відповідних відділів і профільних управлінь, подання на розгляд керівників відповідних управлінь, відділів, установ, організацій пропозицій за результатами аналізу їх діяльності, а в необхідних випадках – внесення своїх пропозицій на розгляд обласної ради;

– участь у розробці, надання пропозицій, підготовка, попередній розгляд цільових програм з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, надання відповідних висновків та рекомендацій;

– контроль за виконанням регіональних програм та заходів у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення;

– розгляд та надання пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів на фінансування заходів у галузях охорони здоров’я та соціальної політики, здійснення аналізу ефективності їх використання;

– розгляд питань щодо раціонального використання бюджетних коштів на утримання системи охорони здоров’я та соціального захисту населення, в тому числі на будівництво для розміщення об’єктів охорони здоров’я та соціального захисту;

– участь у розробленні проектів переліків об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, субвенцій з Державного бюджету;

– здійснення контролю за ефективністю виконання обласного бюджету у частині використання коштів, спрямованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення області, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, Державного бюджету України та місцевих бюджетів області;

– заслуховування звітів головних розпорядників коштів обласного бюджету Одеської області, відповідальних за виконання обласного бюджету Одеської області у сфері охорони здоров’я та соціального захисту;

– надання пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів на фінансування заходів у галузях охорони здоров’я та соціальної політики, здійснення аналізу ефективності їх використання;

– попередній розгляд кандидатур на призначення, продовження терміну роботи керівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту;

– участь у розгляді питань підбору керівних кадрів в установах охорони здоров’я, які віднесені до об’єктів спільної власності територіальних громад області;

– надання пропозицій щодо здійснення протиепідемічних заходів;

– сприяння соціальному захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

– співпраця з благодійними та громадськими організаціями, які надають допомогу соціально незахищеним верствам громадян;

– участь у розробці цільових програм з питань соціальної політики та демографії, контроль за їх виконанням;

– сприяння діяльності благодійних організацій, фондів, громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, співпраця з ними;

– надання рекомендацій щодо утворення обласною радою цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду обласного бюджету Одеської області.

3.8. Постійна комісія з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності:

– сприяння збалансованому економічному, соціальному та інвестиційному розвитку області, ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів;

– вивчення стану та сприяння розвитку підприємництва на території області;

– сприяння залученню іноземних інвестицій в Одеську область, участь в організації інвестиційних форумів, конференцій, переговорів з іноземними інвесторами, у програмах, ініційованих європейськими структурами, у тому числі на умовах співфінансування, у рамках міжнародної технічної допомоги;

– підготовка пропозицій до загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України, програм соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області, цільових програм з інших питань; контроль за виконанням відповідних рішень ради;

– підготовка, попередній розгляд інноваційних проектів та цільових програм з питань інвестиційної та інноваційної діяльності на території області, аналіз їх виконання та складання відповідних висновків та рекомендацій;

– участь у розробленні проектів переліків об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенцій з Державного бюджету України та контроль за їх виконанням;

– розгляд питань функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку та інших територій зі спеціальним режимом господарювання, реалізації програм і заходів, що стосуються інноваційної діяльності, інноваційних проектів;

– забезпечення планування діяльності обласної ради з підготовки регуляторних актів у порядку, визначеному чинним законодавством;

– розробка, підготовка, складання під керівництвом голови обласної ради на підставі пропозицій постійних комісій обласної ради, депутатських фракцій (груп) обласної ради, депутатів, апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади плану діяльності обласної ради з підготовки регуляторних актів на рік та їх подання на затвердження обласною радою;

– прийняття рішення про направлення проектів регуляторних актів на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект, у разі внесення на розгляд ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу;

– вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта обласної ради;

– здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оприлюднення проектів регуляторних актів обласної ради; прийняття рішень про оприлюднення проектів регуляторних актів;

– розгляд звітів про відстеження результативності регуляторних актів, які подаються на розгляд комісії виконавчим апаратом ради, прийняття рішень про необхідність перегляду регуляторних актів на підставі аналізу звітів про відстеження їх результативності;

– підготовка та попередній розгляд щорічного звіту голови обласної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом відповідної ради;

– сприяння реалізації національних проектів України в Одеській області: підготовка пропозицій, розгляд експертних висновків, вивчення стану та моніторинг реалізації.

3.9. Постійна комісія з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму:

– сприяння реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, молодіжної політики, спорту, культури і туризму;

– сприяння розвитку системи освіти, роботі молодіжних та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, а також проведенню освітніх та молодіжних фестивалів, конкурсів, змагань, масових фізкультурно-спортивних та інших оздоровчих заходів тощо;

– сприяння створенню умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

– сприяння створенню умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

– сприяння розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу Одеської області з урахуванням її національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей;

– сприяння здійсненню контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молодіжної політики та спорту, виконанням навчальними та іншими закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;

– сприяння формуванню регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадженню інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, держави;

– сприяння інтеграції системи освіти і науки регіону у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів;

– сприяння гармонізації міжетнічних відносин та створенню умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин, підтримка діяльності національно-культурних товариств;

– вивчення прогнозних показників потреб області у фахівцях різних спеціальностей, в тому числі для системи освіти і науки області, та проекту сформованого регіонального замовлення на їх підготовку;

– розгляд питань щодо доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, програм з розвитку культури, книговидання та охорони об’єктів культурної спадщини;

– участь у розробці, надання пропозицій, підготовка, попередній розгляд цільових програм з питань освіти, науки, культури, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, охорони об’єктів культурної спадщини, молодіжної політики та спорту, надання відповідних висновків та рекомендацій;

– контроль за виконанням регіональних програм та заходів у сфері освіти, молодіжної політики, культури та спорту, національностей та релігій, книговидання та охорони об’єктів культурної спадщини;

– розгляд та надання пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів на фінансування закладів та заходів у сфері освіти, молодіжної політики, культури та спорту, національностей та релігій, книговидання та охорони об’єктів культурної спадщини; здійснення аналізу ефективності їх використання;

– аналіз діяльності культурних закладів незалежно від форм власності, внесення пропозицій на розгляд відповідних управлінь, відділів, установ, організацій за результатами аналізу їх діяльності, а в необхідних випадках – внесення пропозицій на розгляд обласної ради;

– розгляд питань щодо раціонального використання бюджетних коштів на утримання системи освіти, молодіжної політики та спорту, в тому числі на будівництво для розміщення об’єктів освіти;

– участь у розробленні проектів переліків об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, субвенцій з Державного бюджету;

– здійснення контролю за ефективністю виконання обласного бюджету у частині використання коштів, спрямованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення області, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, Державного бюджету України та місцевих бюджетів області;

– заслуховування звітів головних розпорядників коштів обласного бюджету Одеської області, відповідальних за виконання обласного бюджету Одеської області у сфері освіти, науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, молодіжної політики, спорту, культури і туризму, національностей і релігій, книговидання та охорони об’єктів культурної спадщини;

– розгляд питань щодо реорганізації, оптимізації та ліквідації закладів у сфері освіти, науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, молодіжної політики, спорту, культури і туризму, національностей та релігій, книговидання та охорони об’єктів культурної спадщини;

– попередній розгляд кандидатур на призначення, продовження терміну роботи керівників закладів освіти, молодіжної політики, спорту та культури – об’єктів спільної власності територіальних громад області;

– розробка заходів щодо охорони туристичних ресурсів області;

– розгляд проекту регіональної програми розвитку туризму, контроль за виконанням відповідної програми;

– контроль за виконанням програм і здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку освіти, науки, фізичної культури і спорту;

– сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля молоді; розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

– сприяння міжнародному співробітництву з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту;

– сприяння підвищенню конкурентоспроможності туризму на регіональному рівні;

– надання пропозицій, підготовка, попередній розгляд цільових програм з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту, надання відповідних висновків та рекомендацій;

– надання пропозицій щодо напрямів освоєння і розвитку туристичних ресурсів Одеської області;

– надання пропозицій щодо формування мережі освітніх, спортивних й молодіжних закладів в Одеській області;

– участь в організації заходів, спрямованих на залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних ресурсів у розвиток туристичної галузі.

3.10. Постійна комісія з питань прав людини, свободи слова та інформації:

– сприяння реалізації державної політики у сфері забезпечення прав людини, свободи слова та інформації;

– розгляд звернень громадян, участь у перевірці фактів порушення чинного законодавства щодо забезпечення прав людини, свободи совісті, гласності;

співпраця з журналістськими об`єднаннями Одеської області та України і взаємодія з правоохоронними органами області, з профільними управліннями обласної державної адміністрації з питань захисту прав людини, свободи слова та інформації;

– підготовка пропозицій щодо заснування, діяльності та ліквідації засобів масової інформації обласної ради, призначення і звільнення їх керівників;

– розгляд питань щодо створення інформаційних служб, систем, мереж, баз і банків даних, надання відповідних висновків та рекомендацій.

3.11. Постійна комісія з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією:

– попередній розгляд за дорученням керівництва обласної ради або за власною ініціативою на предмет відповідності чинному законодавству проектів рішень Одеської обласної ради, підготовка відповідних висновків та рекомендацій;

– попередній розгляд за дорученням керівництва обласної ради або за власною ініціативою регіональних програм з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією;

– розгляд за дорученням керівництва обласної ради звернень громадян з правових та інших питань, які належать до компетенції постійної комісії;

– розгляд інформації керівників органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів та їх структурних підрозділів про стан боротьби з організованою злочинністю та корупцією, про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на відповідній території області;

– розроблення пропозицій щодо заходів правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та державної влади, які необхідно спрямовувати на забезпечення громадської безпеки та правопорядку в області;

– розгляд і розроблення проектів програм та інших правових актів обласної ради з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, контроль за їх виконанням.

3.12. Постійна комісія з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності:

– сприяння розвитку системи місцевого самоврядування з метою становлення демократичного, громадянського суспільства;

– попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обираються або призначаються обласною радою;

– попереднє обговорення, погодження та подання до затвердження обласною радою кандидатур посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців, інших осіб, які відповідно до чинного законодавства України рекомендуються для нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України;

– здійснення контролю за дотриманням депутатами обласної ради законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту обласної ради, Положення про постійні комісії обласної ради, визначення та подання на затвердження обласною радою строків проведення щорічних звітів депутатів про свою діяльність;

– розробка, підготовка, складання під керівництвом голови обласної ради на підставі пропозицій постійних комісій обласної ради, депутатських фракцій (груп) обласної ради, депутатів, апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади плану роботи обласної ради та плану діяльності з підготовки регуляторних актів на рік та їх подання на затвердження обласною радою;

– експертиза проектів актів, що регламентують діяльність обласної ради та її органів;

– забезпечення гласності у роботі обласної ради;

– здійснення попереднього розгляду проектів актів обласної ради з приводу дострокового припинення повноважень депутатів ради, порушень депутатами норм депутатської етики, а також норм Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту обласної ради;

– ініціювання заслуховування на пленарних засіданнях ради звітів постійних та тимчасових контрольних комісій;

– розгляд звернень депутатів обласної ради з питань, віднесених до компетенції комісії.

3.13. Постійна комісія з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків:

– надання пропозицій щодо розподілу коштів на проведення природоохоронних заходів та контроль за їх використанням;

– попередній розгляд питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного, державного значення, а також про скасування такого дозволу відповідно до вимог чинного законодавства; прийняття висновків і рекомендацій з цих питань;

– розгляд документів щодо надання погодження обласної ради при отриманні дозволів на проведення робіт на землях водного фонду;

– підготовка матеріалів для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради питань щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

– участь у вирішенні питань про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;

– внесення до обласної ради пропозицій стосовно вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, епідеміям, епізоотіям, стихійному лиху та усунення їх шкідливих наслідків для вирішення радою цих питань у межах, що визначаються законами;

– підготовка пропозицій стосовно прийняття рішень про функціональний поділ лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, про погодження ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань, а також максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

– розгляд пропозицій щодо надання у користування мисливських угідь на території області;

– підготовка проектів рішень щодо надання актів гірничих відводів стосовно використання корисних копалин місцевого значення.

3.14. Постійна комісія з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва:

– сприяння реалізації зовнішньої політики України на регіональному рівні;

– участь у розробці цільових програм з питань міжрегіонального, міжнародного співробітництва та євроінтеграції;

– участь у проведенні закордонних візитів, презентацій, міжнародних конференцій, симпозіумів, двосторонніх зустрічей, переговорів, спільних міжнародних семінарів тощо, проведення «круглих столів» для ділових кіл Одещини з профільних питань комісії;

– забезпечення постійної взаємодії з європейськими структурами;

– сприяння виконанню рішень та інших актів обласної ради в частині міжнародних відносин і прикордонного співробітництва, надання пропозицій з цих питань;

– розгляд проектів угод, меморандумів та інших документів з питань співробітництва обласної ради з керівними органами адміністративно-територіальних одиниць інших країн;

– підготовка пропозицій з питань міжнародного, міжрегіонального, прикордонного співробітництва області та регіональних аспектів євроінтеграції;

– сприяння становленню системи міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської області в межах єврорегіонів шляхом участі у міжнародних неурядових організаціях органів місцевого самоврядування;

– взаємодія у сфері зовнішніх відносин з Міністерством закордонних справ України;

– аналіз соціально-економічного становища регіону та тенденцій розвитку основних галузей у напрямі міжрегіонального і міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності;

– сприяння розвитку міжнародної співпраці у транспортній, спортивній, культурно-гуманітарній, медичній, екологічній, туристичній, науково-технічній, освітній сферах.

3.15. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу:

– сприяння у межах чинного законодавства України розвитку агропромислового комплексу;

– сприяння реалізації державної політики у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, відновлення родючості ґрунтів;

– сприяння відновленню та відродженню тваринництва, птахівництва, виноградарського господарства, розвитку виноробства тощо;

– сприяння розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських культур, підвищенню культури землеробства;

– розгляд питань щодо якості насіння і садивного матеріалу, племінних ресурсів, удосконалення зооветеринарного обслуговування тваринництва і птахівництва господарств всіх форм власності;

– на підставі висновків державної екологічної експертизи вивчення потреб і надходжень засобів захисту рослин, а також хімічних добрив та регуляторів росту рослин, їх ефективності, сприяння розробленню заходів щодо збалансування кількості їх використання;

– сприяння впровадженню ресурсозберігаючих, прогресивних, екологічно безпечних технологій виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства;

– сприяння розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

– сприяння поліпшенню ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтриманню наявного технічного потенціалу машино-тракторного парку, стабілізації його кількісного складу, оновленню, забезпеченню ефективності його використання.