Геральдична колегія

Положення про геральдичну колегію при Одеській обласній раді

І. Загальні положення

1.1. Геральдична колегія при Одеській обласній раді VІ скликання (надалі – Геральдична колегія) створюється обласною радою як консультативно-дорадчий орган.

1.2. До складу Геральдичної колегії входять депутати обласної ради VІ скликання, представники обласної державної адміністрації та фахівці у сфері геральдики, права, мистецтвознавства.

1.3. У своїй діяльності Геральдична колегія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Геральдичної колегії

2.1. Основними завданнями Геральдичної колегії є:

– здійснення регулювання та координація процесу відновлення, створення та впровадження символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів області (надалі – місцева символіка);

– координація герботворчого процесу, визначення основних принципів використання місцевої символіки як в системі місцевого самоврядування, так і поза нею (у виробничій сфері, комерційній діяльності, розважальній та туристичній індустрії тощо);

– забезпечення наукового підходу при відновленні та створенні місцевої символіки;

– формування громадської думки щодо необхідності включення місцевої символіки у реальний механізм функціонування системи місцевого самоврядування;

– роз’яснення, необхідні відновлення, створення, впровадження та використання місцевої символіки шляхом публікації статей у засобах масової інформації, організації теле- та радіопередач;

– співпраця з Українським геральдичним товариством, геральдичними колегіями (комісіями) органів місцевого самоврядування всіх рівнів тощо.

ІІІ. Напрями діяльності Геральдичної колегії

3.1. Геральдична колегія відповідно до покладених на неї завдань:

– готує висновки щодо розроблених проектів місцевої символіки та іншої продукції з використанням геральдичних символів;

– готує висновки відносно раніше прийнятої (затвердженої) місцевої символіки;

– надає методичну допомогу місцевим радам з питань розробки, затвердження та впровадження власної символіки, рекомендує, у разі необхідності, представникам місцевих рад кваліфікованих спеціалістів, наукові заклади та установи для проведення необхідних історичних пошуків, розробки проектів та виготовлення продукції з використанням місцевої символіки, для виконання необхідних мистецько-оформлювальних робіт;

– співпрацює з Українським геральдичним товариством, геральдичними колегіями (комісіями) органів місцевого самоврядування всіх рівнів;

– інформує обласну раду та обласну державну адміністрацію про порушення порядку створення та використання місцевої символіки, вносить відповідні пропозиції щодо їх усунення;

– проводить нормативно- правове забезпечення розробки, реєстрації та використання місцевої символіки;

– з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування розробляє проекти розміщення та встановлення місцевої символіки на кордонах районів та міст області;

– веде облік та реєстрацію відновленої та створеної місцевої символіки;

– організує вивчення та аналіз архівно-історичних документів (книг, рукописів тощо) з питань гербоведення.

ІV. Повноваження Геральдичної колегії

4.1. Геральдична колегія має право:

– одержувати від місцевих рад інформацію про затверджену місцеву символіку та нормативно-правове забезпечення її використання;

– залучати при необхідності на договірних засадах фахівців для вирішення питань, що належать до компетенції Геральдичної колегії;

– готувати для затвердження обласною радою проекти відповідних нормативно-правових актів щодо місцевої символіки;

– входити з поданням до голови обласної ради про припинення публічного використання не затвердженої належним чином місцевої символіки;

– скликати наради, конференції з питань, що належать до компетенції Геральдичної колегії.

V. Порядок утворення та управління Геральдичною колегією

5.1. Персональний склад Геральдичної колегії затверджується розпорядженням голови обласної ради.

5.2. До складу Геральдичної колегії входять: голова, заступник голови, секретар та члени колегії.

5.3. Голова Геральдичної колегії:

– здійснює планування і керівництво роботою Геральдичної колегії;

– представляє Геральдичну колегію у відносинах з іншими установами та організаціями.

5.4. Секретар Геральдичної колегії відповідає за ведення документації Геральдичної колегії, виконує вказівки голови Геральдичної колегії щодо організації її роботи.

VІ. Організація роботи Геральдичної колегії

6.1. Геральдична колегія діє згідно з планом роботи, який складається на рік та затверджується відповідним рішенням колегії.

6.2. Формою роботи Геральдичної колегії є засідання Геральдичної колегії, які проводяться в міру необхідності.

6.3. Засідання Геральдичної колегії вважається правомочним за умови присутності на ньому більше половини членів її складу.

6.4. Рішення Геральдичної колегії приймаються простою більшістю голосів членів Геральдичної колегії, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування та мають рекомендаційний характер. За рівної кількості голосів, голос голови Геральдичної колегії є вирішальним.

6.5. Ініціативу про скликання Геральдичної колегії може подати будь-який член Геральдичної колегії шляхом письмового звернення на ім’я голови Геральдичної колегії. Рішення про скликання приймається головою Геральдичної колегії.

6.6. Засідання Геральдичної колегії оформляються протоколом, який підписується головою Геральдичної колегії. У разі виникнення розбіжностей між головою Геральдичної колегії та Геральдичною колегією, мотивовані точки зору відображаються у протоколі засідання.

6.7. Члени Геральдичної колегії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

VІІ. Припинення діяльності Геральдичної колегії

7.1. Геральдична колегія припиняє свою діяльність після видання відповідного розпорядження голови обласної ради або припинення повноважень обласної ради VІ скликання.