Премія талановитій молоді

Премія Одеської Обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя 2016

Одеська обласна рада оголошує початок конкурсу на присудження щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя. Конкурс проводитиметься у порядку та на умовах, визнаних розпорядженням голови обласної ради від 14 квітня 2014 року № 131/ОР-2014 « Про щорічну Премію Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя». Прийом документів від претендентів триватиме до 01 жовтня 2016 року включно.

Ознайомитися з положенням про конкурс можна на сайті Одеської обласної ради у розділі «Конкурси та нагороди», за консультативною допомогою звертатися до відповідального секретаря конкурсної комісії Горошко Андрія Андрійовича за телефоном: 7189-245.


Положення

про порядок присудження щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок присудження та виплати щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя (далі – Премія).

1.2. Премії присуджуються щороку талановитій молоді, особливі досягнення якої сприяють утвердженню міжнародного авторитету та позитивного іміджу Одеського регіону та держави у цілому, розвитку суспільно-економічного життя області та країни. Премії присуджуються у 10-ти номінаціях на конкурсних засадах. У кожній з номінацій премії присуджуються за трьома призовими місцями:

І місце – 10000 грн.;

ІІ місце – 7000 грн.;

ІІІ місце – 5000 грн.

1.3. Виплата премій здійснюється одноразово за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті Одеської області на виплату щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя, головним розпорядником яких є Одеська обласна рада.

ІІ. Вимоги до претендентів

2.1. Загальні вимоги до кандидатів на присудження Премії наступні:

– кандидат має бути громадянином України, постійне місце проживання якого на території Одеської області зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

– переваги надаються кандидатам, досягнення яких спрямовані безпосередньо на створення та підвищення позитивного іміджу Одеського регіону, а також на вирішення соціально-економічних проблем області в минулому та поточному роках;

– кандидати на отримання Премії у різних номінаціях повинні мати високі показники своєї діяльності, впровадження нових ідей та інноваційних технологій для розв’язання відповідних завдань, мати високий рівень теоретичної та практичної підготовки тощо.

2.2. За віковим цензом премії розподіляються наступним чином:

– кандидат на момент отримання Премії у номінаціях «За творчі досягнення», «За спортивні досягнення», «За особисту мужність», «За внесок у розвиток громадського руху», «За активну журналістську діяльність» має бути у віці від 14 до 35 років включно;

– кандидат на момент отримання Премії у номінації «Золота надія Одещини» має бути у віці від 14 до 19 років включно;

– кандидат на момент отримання Премії у номінації «За наукові досягнення» має бути у віці від 20 до 35 років включно;

– кандидат на момент отримання Премії у номінаціях «За педагогічні досягнення», «За внесок у сферу охорони здоров’я», «За внесок у розвиток місцевого самоврядування» має бути у віці від 19 до 35 років включно.

2.3. Премія присуджується за досягнення у попередньому або поточному році за такими критеріями:

1) У номінації «Золота надія Одещини»:

– вагомі досягнення у сфері розробок прикладного характеру будь-якого напрямку науки;

– визнання високого рівня інтелектуального розвитку та ерудованості на регіональному, республіканському, міжнародному рівнях;

– участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо.

2) У номінації «За творчі досягнення»:

– здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких змаганнях;

– вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва тощо;

– участь у масових культурних заходах Одеського регіону.

3) У номінації «За наукові досягнення»:

– ведення наукової діяльності, яка має важливе соціально-економічне значення та спрямована на розвиток вітчизняної науки, на регіональному, державному або міжнародному рівні визнання наукових і науково-прикладних результатів;

– участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;

– наявність наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

4) У номінації «За спортивні досягнення»:

– високий спортивний результат (встановлення рекорду) в олімпійських видах спорту або призові місця на регіональних чемпіонатах, чемпіонатах України, Європи, світу (результати виступів у видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор, та результати виступів на турнірах, які не входять до міжнародних рейтингів, враховуються, але не є пріоритетними критеріями);

– перемога або призерство в індивідуальному заліку (за винятком командних видів спорту, у т.ч. у складі всеукраїнських збірних).

5) У номінації «За педагогічні досягнення»:

– стаж педагогічної діяльності за фахом не менше 3-х років;

– участь у конкурсі «Учитель року»;

– презентація індивідуальних особливостей роботи вчителя, сучасних та авторських форм й методів вирішення проблем.

6) У номінації «За особисту мужність»:

– відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у складі Збройних сил України, силових структур тощо.

7) У номінації «За внесок у розвиток громадського руху»:

– лідерство у громадських рухах чи організаціях;

– сприяння активному залученню молоді до роботи в громадських організаціях, підвищенню ефективності їх діяльності;

– ініціювання соціально значущих програм та організація відповідних проектів та заходів, спрямованих на розбудову громадянського суспільства;

– координація взаємодії з громадськими, державними та благодійними організаціями, участь у соціальних, культурних та благодійних заходах.

8) У номінації «За внесок у сферу охорони здоров’я»:

– надання якісної медичної допомоги в екстрених умовах, за несприятливих обставин;

– застосування та впровадження у лікувальну практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих.

9) У номінації «За внесок у розвиток місцевого самоврядування»:

– активна робота у сфері місцевого самоврядування, у т.ч. на виборних посадах;

– ініціювання, розроблення соціально значущих програм, проектів, угод щодо розвитку місцевого самоврядування тощо;

– активна участь у реалізації проектів з покращання якості життя територіальної громади.

10) У номінації «За активну журналістську діяльність»:

– творча індивідуальність та інформаційно-просвітницька вагомість матеріалів, підтримка духовних та морально-етичних засад суспільства;

– формування успішного діалогу між органами влади (зокрема, місцевим самоврядуванням) та широкими верствами населення.

2.4. В рамках номінації «За творчі досягнення» не можуть брати участь у конкурсі творчі колективи, а також солісти творчих колективів, окрім випадків, коли в матеріалах презентована сольна діяльність претендента.

ІІІ. Конкурсна комісія

3.1. Для конкурсного відбору кандидатів на отримання премій утворюється конкурсна комісія з присудження щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя.

3.2. Конкурсну комісію очолює керуючий справами апарату Одеської обласної ради. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Одеської обласної ради.

3.3. Основною формою роботи комісії є засідання, періодичність яких визначається головою конкурсної комісії. Засідання комісії проводить голова конкурсної комісії або його заступник. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

3.4. Рішення комісії про висунення кандидатів на присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії не пізніше 30 жовтня щорічно. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Під час засідань конкурсної комісії відповідальним секретарем комісії ведеться протокол, який підписується головою або заступником голови конкурсної комісії та є підставою для підготовки проекту розпорядження голови обласної ради про присудження Премії.

3.5. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

– розглядає подання та проводить відбір на присудження премій;

– готує обґрунтовані пропозиції голові обласної ради щодо претендентів на присудження премій.

3.6. Організаційно-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює апарат Одеської обласної ради.

IV. Умови проведення конкурсного відбору претендентів

на присудження Премії

4.1. За два місяці до кінцевої дати подання документів на офіційному сайті Одеської обласної ради та в офіційному друкованому органі обласної ради газеті «Одеські вісті» оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу із зазначенням кінцевої дати подання документів.

4.2. Кандидати на присудження премій висуваються структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

4.3. До клопотання про присудження Премії додаються:

– відомості про наукові, навчальні, культурні, спортивні та інші досягнення осіб, які висуваються на призначення премій;

– характеристика кандидата з місця його роботи із визначенням перспективи його професійного росту за підписом керівника відповідної юридичної особи;

– особовий листок з обліку кадрів кандидата за підписом керівника кадрової служби за місцем роботи чи навчання, що скріплюється печаткою (характеристика з навчального закладу);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– копія першої, другої сторінок паспорта (для осіб віком від 25 років – додатково третьої та четвертої сторінок паспорта), а також сторінки з останньою реєстрацією місця проживання або копія свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

– письмова згода кандидата на обробку персональних даних;

– копії нагород, дипломів, грамот тощо;

– оригінали або копії публікацій кандидатів, копії їх радіо-, телесюжетів, роздруківки інтернет-повідомлень, фото-, відеоматеріали тощо.

4.4. Документи у належній формі (у т.ч. якісно відскановані або відксерокопійовані) подаються до конкурсної комісії до 01 жовтня включно щороку.

4.5. Не приймаються до розгляду документи з порушенням вимог до їх оформлення. У таких випадках конкурсна комісія повертає документи особі, яка їх подала, із зазначенням причини повернення. У разі усунення у визначений даним Положенням термін висловлених конкурсною комісією зауважень повторно надіслані документи підлягають розгляду.

4.6. Премія не присуджується повторно.

4.7. У разі, якщо заявки від кандидатів, які відповідають вимогам даного Положення, у певній номінації відсутні, конкурсна комісія має право перерозподілити грошовий фонд Премії на додаткові призові місця в інших номінаціях.

4.8. Розпорядження голови обласної ради про присудження Премії є підставою для вручення лауреату диплома та виплати грошової винагороди.

V. Нагородження переможців

Диплом лауреата Премії і грошова винагорода вручаються головою Одеської обласної ради в урочистій обстановці до Міжнародного дня студента виключно лауреатові Премії.

VI. Позбавлення Премії

Позбавлення Премії може бути здійснено розпорядженням голови Одеської обласної ради за поданням конкурсної комісії.

VII. Оприлюднення результатів конкурсу

Розпорядження голови Одеської обласної ради про присудження Премії розміщується на офіційному сайті Одеської обласної ради та в офіційному друкованому органі обласної ради газеті «Одеські вісті».