Упорядкування адміністративно-територіального устрою Одеської області

Враховуючи що до цього часу Верховною Радою не прийнято окремого закону, який би визначав порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, при вирішенні зазначених питань необхідно керува тися наступними законодавчими актами:

–   Конституція України (пункт 29 статті 85).

–   Земельний кодекс України (статті 173-176 та інші).

–   Закон України „Про місцеве самоврядування” (статті 6, 7, пункти 18, 41 статті 26, пункт 26 статті 43, стаття 37.

–   Закон України „Про землеустрій”.

–   Закон України „Про державну експертизу землевпорядної документації”.

–   Закон України „Про планування і забудову територій”.

–   Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” (стаття 6 та інші).

–   Закон України „Про географічні назви”.

–   Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затверджене Указом Президії    Верховної     Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х.

Орієнтовний перелік документів і матеріалів, які подаються в обласну раду для розгляду питань адміністративно-територіального устрою

Для розгляду питань адміністративно-територіального устрою районні та відповідні сільські, селищні, міські ради подають в обласну раду такі документи і матеріали:

І. При утворенні районів, сільрад та інших адміністративно- територіальних утворень, встановленні і перенесенні їх адміністративних центрів, зміні меж районів та інших адміністративно-територіальних утворень, віднесенні населених пунктів до категорій міст, утворенні районів у містах, передачі міст районного підпорядкування та інших населених пунктів з одного району в інший:

1)  Подання з обґрунтуванням доцільності пропозицій, що вносяться.

2)  Економічна характеристика, що містить:

–  відомості про загальну кількість населення, в тому числі робітників,

службовців, селян, зайнятих у сільському господарстві;

–  перелік основних промислових підприємств, будівельних, транспортних та інших організацій з зазначенням їх виробничих показників, кількості  працюючих на кожному з них;

–  відомості про комунальне господарство, житловий фонд з зазначенням його належності, соціально-культурні заклади, підприємства торгівлі і побуту;

–  відомості про річний бюджет;

–  відомості про наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевих рад та органів виконавчої влади, їх відділів і управлінь;

–  довідку про джерела покриття додаткових видатків на утримання працівників органів державного управління, наявність приміщень для них;

–  довідку про розмір території населеного пункту (сільради або іншого адміністративно-територіального утворення) з зазначенням основних землекористувачів; найменування найближчої залізничної станції і відстань від населеного пункту;

–  документи щодо проведення та результатів місцевого референдуму.

Виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно- територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей; питання про об’єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування у сільських районах.

3)  Схематична карта з пропонованими змінами.

При зміни меж району, сільрад або інших адміністративно-територіальних утворень :

–  проект землеустрою щодо зміни або встановлення меж району, погоджений в установленому порядку;

–  позитивний висновок державної експертизи згаданої землевпорядної документації.

4)  Рішення сільських, селищних, міських, районних рад.

5)  Висновки обласної та районної державних адміністрацій.

ІІ При встановленні і зміні меж населених пунктів:

1) Подання з обґрунтуванням доцільності пропозицій, що вносяться;

2)  Довідка про територію населеного пункту, кількість населення в існуючих і нових межах, площі земель, що передаються, і призначення цих земель в межах населеного пункту, а також економічну характеристику його та населеного пункту, що включається в межі міста або виключається з них.

3) У разі включення у межі міста інших населених пунктів – документи щодо проведення та результатів місцевого референдуму.

4)  Генеральний план розвитку населеного пункту.

5)  Проект землеустрою щодо зміни або встановлення меж населеного пункту, погоджений в установленому порядку.

6)  Позитивний висновок державної експертизи згаданої землевпорядної документації.

7)  Рішення суміжних сільських, селищних, районної, а також міської рад.

5)  Висновки обласної та районної державних адміністрацій.

ІІІ. При найменуванні і перейменуванні адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів:

1)  Подання з обґрунтуванням пропонованого найменування або перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

2)  Економічна характеристика населеного пункту.

3)  Схематична карта місцевості з зазначенням новоутвореного населеного пункту.

4)  Документи щодо проведення та результатів місцевого референдуму.

5)  Рішення сільських, селищних, міських, районної рад.

ІУ.  При виключенні з облікових даних населених пунктів:

1  Подання з обґрунтуванням доцільності пропозицій, що вносяться;.

2)  Економічна характеристика населеного пункту.

3)  Схематична карта місцевості з зазначенням новоутвореного населеного пункту.

4)  Рішення сільських, селищних, міських, районної рад.

5)  Довідка про територію населеного пункту, склад та категорію земель, їх цільове використання.

6)  Історична довідка про населений пункт.

7)  Довідка районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області про відсутність жодного зареєстрованого мешканця на території населеного пункту.

Внесення змін до обліку адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів України здійснюється на підставі рішень Верховної Ради України та на підставі рішень обласних рад, повідомлення про які публікуються у бюлетені „Відомості Верховної Ради України”.

Інформацію надано управлінням з питань природокористування апарату Одеської обласної ради