Регламент

У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради VІІ скликання

Зі змінами, внесеними рішеннями

від 26 травня 2016 року № 108-VIІ

від 21 березня 2017 року № 371-VII

від 14 березня 2018 року № 693-VII

від 04 вересня 2019 року № 1052-VII

від 25 жовтня 2019 року № 1088-VII

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Одеської обласної ради VІІ скликання (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради
від 9 грудня 2010 року № 11-VІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради VІ скликання».

3. Дане рішення набуває чинності з моменту його офіційного опублікування в газеті Одеської обласної ради «Одеські вісті».

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

10 грудня 2015 року

10-VIІ

Додаток

до рішення обласної ради

від 10 грудня 2015 року

10-VІІ

РЕГЛАМЕНТ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

1. Загальні положення

1.1. Одеська обласна рада (надалі – обласна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, районів, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, районними, міськими радами.

Обласна рада є юридичною особою, має корогву Одеської обласної ради, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства України в Одеській області, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2. Обласна рада складається з депутатів, які обрані жителями Одеської області за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією області згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

До складу обласної ради входять рівні за своїми правами депутати обласної ради, з числа яких обирається голова ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

1.3. Загальний склад обласної ради визначається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» і складає 84 депутати. Рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу обласної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів обласна рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу обласної ради.

1.5. Строк повноважень обласної ради, обраної на чергових виборах, визначається Конституцією України.

Повноваження обласної ради, обраної на позачергових, повторних виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

1.6. Регламент обласної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань обласної ради, роботи обласної ради та її органів у міжсесійний період, вирішення інших процедурних питань діяльності обласної ради, її органів, депутатів, посадових осіб відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією та законами України.

Регламент обласної ради набирає чинності з моменту прийняття рішення обласної ради про його затвердження.

1.6.1. У випадках прийняття нормативно-правових актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на пленарному засіданні обласної ради повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

1.7. Обласна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.

1.8. Внесення змін до Регламенту можуть бути ініційовані за пропозицією постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності, головою обласної ради, його заступниками та депутатами обласної ради.

1.9. Основні терміни, які вживаються в Регламенті:

Пленарне засідання ради – форма роботи обласної ради, під час якої депутати обласної ради відповідно до законодавства розглядають питання, віднесені до компетенції ради, та приймають відповідні рішення.

Проект рішення – письмовий документ, який складається з пропозиції щодо прийняття або внесення змін до актів обласної ради оформлений відповідно до вимог цього Регламенту.

Пропозиція до Порядку денного пленарного засідання ради – письмова ініціатива до голови Одеської обласної ради про внесення на розгляд пленарного засідання ради відповідного проекту рішення, віднесеного до компетенції ради, про заслуховування інформації з певного питання, віднесеного до компетенції ради, та або про розгляд іншого питання, віднесеного до компетенції ради.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Конституції України та в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Депутати, посадові особи та органи обласної ради

2.1. Депутати обласної ради

2.1.1. Правовою основою діяльності депутатів обласної ради є Конституція України, закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», інші закони, що регулюють депутатську діяльність, та цей Регламент.

2.1.2. Повноваження депутата обласної ради починаються з дня відкриття першої сесії обласної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів (депутатів обласної ради) територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії обласної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам обласної ради видаються посвідчення депутата обласної ради та нагрудний знак «Депутат обласної ради».

2.1.4. Депутати обласної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

2.1.5. Участь у пленарних засіданнях обласної ради та її органів, виконання доручень обласної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету.

Іногородньому депутату обласної ради на час проведення сесії виплачуються добові у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

2.1.6. Депутат обласної ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій обласної ради, засіданнях постійної комісії обласної ради, а також інших органів, утворених обласною радою, до складу яких він входить.

Поважною підставою для відсутності депутата на пленарних засіданнях обласної ради чи засіданнях її органів вважається виконання ним у цей же час доручень обласної ради, її органів, хвороба, відпустка, службове відрядження, виконання обов’язків за основним місцем роботи.

2.1.7. У разі неможливості взяти участь у пленарному засіданні обласної ради депутат зобов’язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову обласної ради або першого заступника чи заступника голови обласної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії, до складу якої він входить – голову комісії у тому ж порядку.

2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, до складу якої він входить, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів Одеська обласна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.1.9. Депутат обласної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях обласної ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.1.10. Депутат обласної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи обласної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на пленарному засідання ради, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства на депутатський запит, депутатське звернення чи депутатське запитання.

2.1.12. Для поширення зв’язків з виборцями, більш ефективного вирішення проблемних питань на місцях та на підставі пропозицій депутатських фракцій, узгоджених погоджувальною радою, обласною радою може проводитися закріплення депутатів за містами та районами області. 

Про графік та місце прийому громадян, із зазначенням контактного номеру телефону для запису на прийом, депутат інформує обласну раду.

2.1.13. Депутат обласної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Обласна рада визначає строки проведення звітів депутатів.

2.1.14. Депутат як представник інтересів виборців та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.2. Голова обласної ради

2.2.1. Голова обласної ради обирається обласною радою на пленарному засіданні обласної ради з числа її депутатів у межах строку повноважень обласної ради таємним голосуванням.

2.2.2. Повноваження, права та обов’язки голови обласної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

2.2.3. Голова ради є підзвітним обласній раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

2.2.4. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

2.3. Перший заступник, заступник голови обласної ради

2.3.1. Обласна рада на своєму пленарному засіданні обирає з числа депутатів обласної ради таємним голосуванням у межах строку її повноважень першого заступника, заступника голови обласної ради.

2.3.2. Повноваження та обов’язки першого заступника, заступника голови обласної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та розрядженням голови обласної ради.

2.3.3. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

2.3.4. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради.

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради припиняються з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

2.3.5. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

2.3.6. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин.

2.4. Президія обласної ради

2.4.1. Обласна рада може утворити президію обласної ради.

2.4.2. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2.4.3. До складу президії обласної ради входять голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій обласної ради, уповноважені представники депутатських фракцій (груп).

2.4.4. Президія обласної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується обласною радою.

2.5. Погоджувальна рада обласної ради

2.5.1. Погоджувальна рада обласної ради утворюється як дорадчий орган з метою оперативного вирішення проблемних питань, що несуть політичну складову, узгодження шляхом консультацій та переговорів позицій політичних сил, які представлені в обласній раді, більш ефективної роботи а також з метою узгодження рекомендованого Порядку денного пленарного засідання обласної ради.

2.5.2. Погоджувальна рада обласної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується обласною радою.

2.5.3. До складу погоджувальної ради входять голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, керівники депутатських фракцій обласної ради та голови постійних комісій.

2.6. Депутатські фракції

2.6.1. Депутати на партійній основі можуть об’єднуватися у депутатські фракції.

2.6.2. Повноваження депутатських фракцій є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.6.3. Членство депутата в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2.6.4. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу до неї та виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської фракції визначаються самою фракцією.

2.6.5. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

2.6.6. Депутатська фракція може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень обласної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

2.6.7. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до секретаріату сесії обласної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви депутатської фракції, її персонального складу та партійної належності членів фракції, даних про обрання керівника та уповноваженого представника фракції.

Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації обласною радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень обласної ради даного скликання.

2.6.8. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, зі свого складу обирають керівника депутатської фракції.

2.6.9. На пленарному засіданні обласної ради керівник або уповноважений представник депутатської фракції повідомляє про створення депутатської фракції, про що робиться запис у протоколі сесії.

2.6.10. Про зміни у складі депутатської фракції її керівник або уповноважений представник письмово повідомляє голову обласної ради.

2.6.11. Діяльність депутатської фракції припиняється:

– у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність робить неможливим функціонування фракції;

– у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;

– після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на пленарному засіданні обласної ради.

2.6.12. Депутатська фракція має права, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.6.13. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені обласної ради.

2.6.14. Депутатські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів у роботі постійних комісій та інших органів обласної ради.

2.6.15. За зверненням керівника або уповноваженого представника депутатської фракції апарат обласної ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.

2.6.16. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на їх керівників.

2.6.17. Обласна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, здійснює матеріально-технічне забезпечення їх діяльності.

У разі необхідності виділення приміщення для проведення засідання депутатської фракції її керівник або уповноважений представник повинен повідомити про це керуючого справами обласної ради.

2.6.18. Керівник або уповноважений представник депутатської фракції повинен своєчасно доводити до відома обласної ради рішення депутатської фракції, що стосуються діяльності ради.

2.6.19. Депутати та депутатські фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

2.7. Депутатські групи

2.7.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, за єдністю територій або іншими ознаками.

До складу депутатської групи повинно входити не менш як 5 депутатів. Депутатську групу очолює її голова, який обирається на зборах депутатів, що виявили бажання увійти до складу цієї депутатської групи.

2.7.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.7.3. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2.7.4. Мета, задля досягнення якої створена депутатська група, питання організації її діяльності, умови вступу до неї та порядок виключення депутата зі складу депутатської групи визначаються регламентом депутатської групи, який розробляється з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і Регламенту обласної ради, та затверджується такою депутатською групою.

2.7.5. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень обласної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

За результатами проведення відповідних зборів складається письмове повідомлення про сформування депутатської групи, в якому зазначається повна та, за наявності, скорочена назва депутатської групи, мета її створення та/або ознаки, за якими депутати об’єднались у групу, строк, на який утворена відповідна депутатська група, персональний склад та партійна належність членів групи, а також прізвища, ім’я та по батькові голови та заступника голови депутатської групи. Назва депутатської групи не повинна співпадати з назвами зареєстрованих депутатських груп.

Повідомлення про сформування депутатської групи підписується особисто всіма депутатами, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатська група не може утворюватися для захисту приватних, комерційних чи релігійних інтересів.

2.7.6. Депутатська група розпочинає свою діяльність після її реєстрації обласною радою.

З цією метою голова депутатської групи подає голові обласної ради складене на зборах депутатів письмове повідомлення про сформування депутатської групи.

На підставі отриманого письмового повідомлення голова обласної ради на черговому пленарному засіданні обласної ради інформує депутатів обласної ради про реєстрацію такої депутатської групи та її персональний склад, що фіксується у протоколі пленарного засідання обласної ради.

У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської групи. З метою вступу або добровільного виходу зі складу вже зареєстрованої депутатської групи депутат обласної ради надає відповідну заяву голові депутатської групи, який подає голові обласної ради письмове повідомлення про зміни у складі групи.

У разі якщо кількісний склад депутатської групи стає меншим ніж 5 депутатів та до голови обласної ради не надійшло письмового повідомлення про вступ до групи іншого депутата, така депутатська група вважається розпущеною, про що головою обласної ради повідомляється на черговому пленарному засіданні.

У разі прийняття депутатською групою у встановленому регламентом такої групи порядку рішення про її розпуск повідомлення про відповідне рішення надається голові обласної ради, який на черговому пленарному засіданні обласної ради інформує про нього депутатів. З цього моменту діяльність депутатської групи вважається припиненою.

Припинення діяльності депутатської групи у випадку закінчення строку, на який депутати обласної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень обласної ради здійснюється автоматично з моменту настання зазначених подій.

2.8. Постійні комісії обласної ради

2.8.1. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

Положення про постійні комісії обласної ради затверджується обласною радою не пізніш як на другій сесії ради.

2.8.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються обласною радою.

Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний та керівний склад.

2.8.3. Обласна рада на строк своїх повноважень утворює постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. На першому організаційному засіданні постійної комісії з числа членів комісії обираються заступник голови та секретар постійної комісії.

2.8.4. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

2.8.5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

2.8.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному
веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання. Копії висновків і рекомендацій постійних комісій та протоколів їх засідань надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.8.7 Висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії.

2.9. Тимчасові контрольні комісії обласної ради

2.9.1. Обласна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених обласною радою питань. Вони подають на розгляд обласної ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився із затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні обласної ради.

2.9.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається обласною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу обласної ради.

2.9.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.

2.9.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати необхідних фахівців та експертів.

2.9.5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії.

2.9.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття обласною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, для виконання якої вона створювалась, а також у разі припинення повноважень обласної ради, яка її створила.

2.9.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, керівники депутатських фракцій (груп), голови постійних комісій обласної ради.

За погодженням з головою тимчасової контрольної комісії до участі в засіданнях тимчасових контрольних комісій можуть залучатися інші особи.

2.9.8. Органи та посадові особи ради зобов’язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень.

Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється апаратом обласної ради.

2.10. Відповідальність обласної ради, її органів,

депутатських фракцій (груп) та посадових осіб

2.10.1. Обласна рада, її органи, депутатські фракції (групи) та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.10.2. Обласна рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету Одеської області, з інших питань місцевого значення.

2.11. Помічники-консультанти депутата обласної ради

2.11.1. Депутат обласної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2.11.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата обласної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат обласної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2.11.3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата обласної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата обласної ради, яке затверджується обласною радою.

2.12. Виконавчий апарат обласної ради

2.12.1. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення обласною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

2.12.2. Виконавчий апарат обласної ради утворюється у складі апарату обласної ради та управління обласної ради з майнових відносин.  Повноваження, структура, чисельність та витрати на утримання виконавчого апарату обласної ради (апарату обласної ради та управління обласної ради з майнових відносин) встановлюються радою за поданням її голови.

2.12.3. Апарат обласної ради:

– забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з правових питань та можливість ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями обласної ради;

– здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяє взаємодії обласної ради з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

– за дорученням голови обласної ради здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій;

– проводить реєстрацію депутатів та запрошених;

– організовує ведення протоколу та запис стенограми пленарного засідання;

– організує ведення протоколу та аудіозапис пленарного засідання сесії обласної ради;

– здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом та Положенням про апарат обласної ради, яке затверджується головою обласної ради, виконує інші доручення обласної ради.

2.12.4. Управління обласної ради з майнових відносин:

– забезпечує реалізацію права обласної ради управляти об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які перебувають в управлінні обласної ради;

– здійснює організаційне, правове, інформативне та аналітичне забезпечення діяльності обласної ради щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які перебувають в управлінні обласної ради.

2.12.5. Голова обласної ради затверджує відповідні штатні розписи  виконавчого апарату обласної ради, призначає та звільняє його працівників.

Проходження служби у виконавчому апараті регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами.

2.13. Засоби масової інформації обласної ради

2.13.1. Обласна рада може виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, про що приймається відповідне рішення.

2.13.2. У разі якщо обласна рада є єдиним засновником засобу масової інформації, його керівник призначається на посаду рішенням обласної ради за поданням голови обласної ради. Термін такого призначення не може перевищувати терміну повноважень обласної ради.

2.13.3. Дострокове заміщення на посаді керівника засобу масової інформації здійснюється рішенням обласної ради за ініціативою колективу засобу масової інформації, голови обласної ради, профільної постійної комісії, депутатської фракції (групи) чи депутатів обласної ради у кількості не менше однієї третини від загального складу обласної ради.

2.13.4. Порядок організації роботи засобу масової інформації, засновником якого є обласна рада, визначається його статутом.

2.13.5. У разі якщо обласна рада є одним із засновників засобу масової інформації, порядок призначення його керівника визначається установчим договором та статутом засобу масової інформації.

3. Організація роботи обласної ради

3.1. Планування роботи обласної ради

3.1.1. Діяльність обласної ради здійснюється у відповідності до плану роботи, затвердженого обласною радою.

3.1.2. План включає зміст діяльності обласної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного пленарних засідань обласної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

3.1.3. Проекти планів роботи обласної ради розробляються під керівництвом голови обласної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (груп), депутатів, обласної державної адміністрації.

3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи обласної ради покладається на голову обласної ради.

3.2. Сесія обласної ради

3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності обласної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань обласної ради, а також засідань постійних комісій обласної ради.

3.2.2. Сесія обласної ради скликається не рідше ніж один раз на два місяці.

Сесія обласної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

3.2.3. Сесія обласної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу обласної ради.

3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

Реєстрація депутатів проводиться шляхом активації карток для голосування за допомогою електронної системи голосування або шляхом підрахунку присутніх у залі депутатів у разі технічної неможливості використання електронної системи для голосування.

Картка для голосування за допомогою електронної системи голосування отримується депутатом перед початком пленарного засідання особисто, що посвідчується підписом депутата у листках присутності депутатів на пленарному засіданні, які є невід’ємною частиною сесійних матеріалів.

Депутат обласної ради несе персональну відповідальність за використання його картки для голосування протягом всього часу пленарного засідання. Питання порушення депутатом порядку використання картки для голосування розглядається на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності.

Якщо депутат залишає пленарне засідання, він зобов’язаний видалити свою картку для голосування з електронної системи голосування та повернути її відповідальному працівнику апарату обласної ради.

У випадку зменшення присутніх на пленарному засіданні депутатів до кількості, що позбавляє правомочності пленарне засідання, головуючим на засіданні оголошується перерва.

Якщо після перерви фактична чисельність депутатів на засіданні не досягне більше половини депутатів від загального складу обласної ради, пленарне засідання закривається.

3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може оголосити перерву на певний термін або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту.

3.2.6. Пленарне засідання обласної ради починається та завершується виконанням Державного Гімну України. Під час засідання у залі розміщуються Державний Прапор України, малий Державний Герб України, прапор та герб Одеської області, корогва Одеської обласної ради.

3.2.7. Порядок проведення пленарного засідання обласної ради визначається цим Регламентом.

3.2.8. Впродовж однієї сесії може проходити декілька пленарних засідань.

3.3. Порядок підготовки сесії обласної ради

3.3.1. Порядок підготовки сесії обласної ради встановлюється відповідним планом.

3.3.2. План підготовки сесії обласної ради оформляється у вигляді розпорядження обласної ради, яке видається за тридцять днів до орієнтовної дати проведення пленарного засідання сесії обласної ради.

3.3.3. Планом підготовки визначаються остання дата прийому пропозиції до Порядку денного пленарного засідання обласної ради та проектів рішень до попереднього розгляду, орієнтовні дати проведення: засідання президії обласної ради, окремих та спільних засідань постійних комісій обласної ради; терміни доопрацювання проектів рішень їх авторами згідно з зауваженнями і доповненнями, внесеними після згаданих вище засідань, а також термін повернення доопрацьованих проектів рішень до апарату обласної ради, про що повідомляються обласна державна адміністрація та інші зацікавлені особи.

3.3.4. Пропозиція до Порядку денного пленарного засідання ради попередньо розглядається на окремих та (або) спільних засіданнях постійних комісій обласної ради, погоджувальною радою, а у разі необхідності, на засіданнях президії обласної ради.

3.3.5. У разі необхідності, в термін не пізніш як за 3 дні до дня проведення пленарного засідання обласної ради, головою обласної ради скликається погоджувальна рада обласної ради.

3.3.6. В окремих випадках погоджувальна рада обласної ради може скликатися головою обласної ради у день проведення пленарного засідання обласної ради, безпосередньо перед початком пленарного засідання.

3.4. Порядок скликання сесії обласної ради

3.4.1. Сесії скликаються головою обласної ради або у разі неможливості ним скликати сесію обласної ради за дорученням голови сесія скликається першим заступником, заступником голови обласної ради, який виконує його обов’язки на період відсутності.

3.4.2. У разі немотивованої відмови голови обласної ради сесія скликається за узгодженням з погоджувальною радою першим заступником, заступником голови обласної ради.

Підставою для скликання сесії обласної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу обласної ради, постійною комісією або головою обласної державної адміністрації, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії обласної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.

У такому випадку сесія обласної ради повинна бути скликана у двотижневий термін.

3.4.3. Рішення про скликання сесії головою обласної ради або першим заступником, заступником голови обласної ради, який його заміщує у разі його відсутності, оформляється у вигляді розпорядження.

3.4.4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії обласної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу та місця проведення пленарного зсідання обласної ради, а також проекту Порядку денного пленарного засідання обласної ради.

3.4.5. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про проект Порядку денного пленарного засідання обласної ради, депутати повідомляються апаратом обласної ради через засоби масової інформації, шляхом надсилання відповідного повідомлення та матеріалів на електронну адресу та засобами телефонного зв’язку.

3.4.6. Питання, що вносяться до Порядку денного пленарного засідання обласної ради, доводяться до відома депутатів та громадськості шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет не пізніше як за 20 робочих днів до дня сесії, крім виняткових випадків, встановлених пунктами 3.5.5. та 3.5.8. Регламенту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Апарат обласної ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення пленарного засідання обласної ради надсилає на електронні адреси депутатів, які вони надали до апарату обласної ради, електронні версії проектів рішень, що запропоновані до розгляду на пленарному засіданні обласної ради, та матеріалів до них.

3.4.7. У разі запровадження в Україні або на території Одеської області воєнного або надзвичайного стану обласна рада збирається на пленарне засідання обласної ради у триденний термін після запровадження такого режиму.

У такому разі президія чи апарат обласної ради повідомляють про місце проведення пленарних засідань обласної ради.

3.5. Порядок формування проекту Порядку денного пленарного засідання обласної ради

3.5.1. Обласна рада правомочна розглядати на пленарному засіданні обласної ради питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

3.5.2. Пропозиції до порядку денного пленарного засідання обласної ради вносяться головою обласної ради, постійними комісіями обласної ради, депутатськими фракціями (групами), депутатами, головою обласної державної адміністрації у міру надходження до апарату обласної ради, але не пізніш дати, визначеної планом підготовки сесії.

Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії обласної ради. До них додаються проект рішення обласної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на пленарному засіданні.

У разі якщо розробником проекту рішення є структурний підрозділ обласної державної адміністрації або інший орган державної влади, доповідачем на пленарному засіданні обласної ради визначається його керівник.

Поважними причинами для відсутності такого керівника на пленарному засіданні обласної ради є тимчасова непрацездатність, відпустка або службове відрядження, про що обов’язково завчасно повідомляється голова обласної ради.

У такому разі на пленарному засіданні обласної ради доповідає відповідний заступник.

Проекти рішень обласної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного пленарного засідання та проекти рішень розглядаються постійними комісіями обласної ради, за результатами чого приймаються відповідні висновки та рекомендації, які носять рекомендований характер, та, у разі необхідності, депутатськими фракціями і президією обласної ради.

У разі неможливості провести засідання постійної комісії обласної ради та розглянути на ньому пропозиції щодо рекомендованого порядку денного пленарного засідання і проекти рішень до дати їх розгляду погоджувальною радою, питання, схвалені погоджувальною радою, вносяться до порядку денного пленарного засідання обласної ради.

3.5.4. Проект Порядку денного пленарного засідання обласної ради має наступну структуру:

– Про діяльність обласної ради та її органів.

– Про бюджет та фінанси.

– Про цільові програми, концепції та містобудування.

– Про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

– Про земельні правовідносини.

– Про створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження статутів комунальних підприємств, установ, внесення змін до них, про їх діяльність.

– Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради.

– Депутатські звернення.

– Депутатські запити (у разі їх надходження).

– Різне.

3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до проекту порядку денного пленарного засідання можуть бути внесені посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного відповідним розпорядженням обласної ради щодо плану підготовки чергової сесії обласної ради.

У такому випадку суб’єкт подання такої пропозиції до проекту Порядку денного повинен додати до неї письмове обґрунтування невідкладності розгляду цього питання. Така пропозиція розглядається головою обласної ради та/або погоджувальною радою обласної ради, які приймають рішення про включення вказаної пропозиції до проекту Порядку денного пленарного засідання обласної ради.

Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніш як за 24 години до проведення пленарного засідання сесії обласної ради.

3.5.6. Розгляд питання порядку денного пленарного засідання обласної ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту документу, що пропонується до розгляду не допускається, за винятком питань, рішення щодо яких не приймаються.

3.5.7. Остаточний варіант проекту порядку денного пленарного засідання обласної ради готується апаратом обласної ради за узгодженням з головою обласної ради та погоджувальною радою з урахуванням вимог пункту 3.6.13. цього Регламенту.

3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами обласної ради на пленарному засіданні обласної ради у письмовій формі з доданням проекту рішення. У такому випадку автор пропозиції повинен надати до апарату обласної ради 84 примірники проекту рішення з додатками, які повинні бути надані депутатам обласної ради для ознайомлення.

Внесення на розгляд сесії питань у такому порядку допускається лише за наявності друкованого тексту проекту рішення обласної ради за згодою більшості депутатів від загального складу обласної ради.

На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії обласної ради. Розгляд такого проекту рішення обласної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов’язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

3.5.9. У разі якщо з будь-яких причин провести засідання погоджувальної ради, президії чи постійних комісій обласної ради неможливо, голова обласної ради своїм розпорядженням може з числа депутатів обласної ради створити робочу групу з підготовки проведення пленарного засідання обласної ради, яка приймає рішення про проект порядку денного пленарного засідання обласної ради.

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії обласної ради

3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії обласної ради організовує керуючий справами обласної ради.

3.6.2. Проекти рішень обласної ради після експертизи та візування юридичного управління апарату обласної ради та, у разі необхідності, іншого структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради передаються на розгляд профільних постійних комісій не пізніш як за 3 дні до дати проведення їхніх окремих засідань, на яких приймаються відповідні висновки та рекомендації.

Постійні комісії обласної ради у триденний строк після проведення їх засідань, а депутати обласної ради – не пізніш ніж у триденний строк після проведення спільного засідання постійних комісій, письмово повідомляють голову обласної ради про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідності).

3.6.3. Для підготовки розгляду на сесії обласної ради питань, які мають важливе місцеве значення, може бути проведено оприлюднення проектів рішень з вказаних питань та їх попереднє обговорення з громадськістю. Результати такого обговорення передаються на розгляд постійних комісій обласної ради.

3.6.4. Проект рішення обласної ради повинен складатися з таких частин:

– мотивуючої – в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

– вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

– заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3.6.5. До проекту рішення обласної ради додаються передбачені текстом проекту рішення додатки у паперовому вигляді та, за необхідності, висновки відповідних комісій обласної ради чи управлінь (відділів) обласної державної адміністрації, а також електронні версії проекту рішення обласної ради, додатків до проекту рішення та пояснювальної записки у текстовому форматі Word, Excel або Open Office.

До проектів рішень обласної ради про внесення змін до обласних програм додаються порівняльна таблиця у форматі Excel та висновок Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо забезпеченості запропонованих змін та джерел фінансування.

3.6.6. Проект рішення обласної ради повинен мати візи керівника розробника та автора (авторів) проекту, першого заступника голови обласної ради, керуючого справами апарату обласної ради, начальника юридичного управління апарату обласної ради, редактора, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які відповідно до посадових обов’язків також здійснили експертизу даного проекту рішення. За окремим дорученням голови обласної ради проект рішення візується заступником голови обласної ради. Вищезазначені посадові особи мають розглянути та завізувати такі проекти рішення протягом десяти робочих днів після отримання проекту рішення обласної ради.

Розробником проекту рішення можуть бути постійна комісія обласної ради, депутатська фракція (група), робоча група, депутат обласної ради, відповідний структурний підрозділ виконавчого апарату обласної ради, структурний підрозділ обласної державної адміністрації або інший орган влади, який забезпечив організацію розробки відповідного проекту рішення.

Автором проекту рішення є конкретна особа, яка безпосередньо підготувала проект рішення. Проект рішення може готуватися спільно декількома авторами.

Проекти рішень обласної ради, якими передбачається використання коштів обласного бюджету Одеської області, незалежно від суб’єкта їх внесення обов’язково потребують погодження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та розглядаються постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності, за результатами розгляду візуються головою профільної постійної комісії.

Проекти рішень обласної ради, якими передбачається будівництво, капітальний або поточний ремонт, реконструкція об’єктів в Одеській області, незалежно від суб’єкта їх внесення, обов’язково розглядаються постійною комісією обласної ради з питань будівництва, регіонального розвитку, культурної спадщини.

Порядок візування проекту рішення обласної ради встановлюється керуючим справами апарату обласної ради.

3.6.7. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення обласної ради, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.

3.6.8. Візування проекту рішення обласної ради є обов’язковим. У разі якщо в особи, яка візує проект рішення, є зауваження та/або пропозиції, вони викладаються письмово окремим документом, який є невід’ємним додатком до проекту рішення, про що зазначається поряд із візою, чи вносяться власноручно до проекту рішення.

3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення обласної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

Всі зауваження і пропозиції до проекту рішення обласної ради, висловлені під час його обговорення на засіданні погоджувальної ради, президії обласної ради, постійних комісій обласної ради або особисто депутатами, доводяться до відома ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії виконавчим апаратом обласної ради одразу після їх надходження до голови обласної ради.

Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення обласної ради, доопрацювання проекту рішення та надання його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

У разі неврахування будь-яких зауважень та пропозицій до проекту рішення ініціаторами розгляду даного питання порядку денного сесії не пізніш як за один день до пленарного засідання голові обласної ради надається відповідна пояснювальна записка, що доводиться до відома осіб, які внесли відповідні зауваження та пропозиції, виконавчим апаратом обласної ради.

3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови обласної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення обласної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію обласної ради спільно з апаратом обласної ради та/або управлінням обласної ради з майнових відносин. У такому випадку апарат обласної ради складає письмове обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення за винятковою процедурою.

3.6.11. В окремих випадках остаточний варіант проекту рішення обласної ради за дорученням голови обласної ради може бути додатково розглянутий на засіданнях президії обласної ради, постійних комісій обласної ради та, у разі необхідності, погоджувальної ради.

3.6.12. Готовність питань порядку денного до розгляду на пленарному засіданні обласної ради узгоджується головою обласної ради та погоджувальною радою напередодні пленарного засідання, після чого апарат обласної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

3.6.13. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.5 цього Регламенту, допускається тільки за згодою голови обласної ради та погоджувальної ради.

3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету Одеської області

та інших цільових програм

3.7.1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку області і обласний бюджет Одеської області, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються обласною радою.

3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету Одеської області визначається чинним законодавством.

3.7.3. Проекти рішень обласної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться обласною державною адміністрацією не пізніше як за 20 робочих днів до сесії.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на наступний рік подається до обласної ради одночасно з проектом обласного бюджету Одеської області на відповідний бюджетний рік.

3.7.4. Під час розгляду питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку області і обласний бюджет Одеської області є обов’язковими співдоповіді голів профільних постійних комісій обласної ради.

3.7.5. Обласна державна адміністрація не менш як два рази на рік звітує на пленарному засіданні обласної ради про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області (за підсумками першого півріччя та року). За результатами заслуховування звіту рада приймає рішення щодо оцінки реалізації програми.

3.7.6. Звіти про виконання обласного бюджету Одеської області готуються обласною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються обласною радою.

3.7.7. Матеріали до проектів рішень щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету Одеської області, звітів про їх виконання, а також відповідні висновки та рекомендації постійних комісій ради вручаються депутатам не пізніше ніж як за 3 дні до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.

3.7.8. Рішення про внесення змін та доповнень до обласного бюджету Одеської області, програми соціально-економічного та культурного розвитку та про використання бюджетних коштів протягом бюджетного року приймаються у відповідності до порядку прийняття рішень, встановленого радою.

3.7.9. Контроль за виконанням програми соціального-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету Одеської області здійснює обласна рада.

3.7.10. Включення проектів рішень про прийняття інших цільових програм, внесення до них змін, їх розгляд постійними комісіями та на пленарному засіданні обласної ради здійснюється в порядку, встановленому цим Регламентом для програми соціально-економічного та культурного розвитку області.

3.8. Розгляд на сесії обласної ради питань, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міст області

3.8.1. Пропозиції щодо розгляду на пленарному засіданні обласної ради питань, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, вносяться особами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, у тому числі за поданням управління обласної ради з майнових відносин.

3.8.2. Під час підготовки проектів рішень обласної ради, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в тому числі з приватизацією, обов’язковою є наявність позитивного висновку постійної комісії з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

3.9. Робочі органи сесії обласної ради

3.9.1. Робочими органами пленарного засідання є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів обласної ради.

3.9.2. Лічильна комісія утворюється на початку кожного пленарного засідання обласної ради у кількості 6 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів (по одному депутату від кожної депутатської фракції) для проведення таємного голосування або відкритого поіменного голосування шляхом підняття картки для електронного голосування, у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи, та визначення їх результатів. Голова та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками однієї політичної партії.

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від її загального складу. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на пленарному засіданні. У разі рівного розподілення голосів вирішальним є голос голови комісії.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Лічильна комісія:

– організовує підготовку та проведення таємного голосування;

– підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;

– повідомляє обласну раду про підсумки таємного голосування;

– у випадку збою у роботі електронної системи голосування здійснює підрахунок голосів;

– здійснює контроль за використанням електронної системи на пленарних засіданнях обласної ради, має право безперешкодного доступу до всієї інформації, необхідної для здійснення контролю, та право залучення експертів і фахівців до роботи з перевірки електронної системи.

3.9.3. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів обласної ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення обласної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії.

Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються обласною радою.

Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них обласній раді.

У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення обласної ради.

3.9.4. Секретаріат сесії утворюється обласною радою на другій сесії обласної ради на термін її повноважень з числа депутатів обласної ради у кількості 3 осіб, про що приймається відповідне рішення обласної ради.

Секретаріат сесії обласної ради:

– складає список осіб, які записалися на виступ і не є депутатами обласної ради;

– реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні пропозиції щодо проектів рішень обласної ради з питань порядку денного сесії, а також, у разі надходження, письмові запитання до доповідачів та співдоповідачів, інформує обласну раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії;

– виконує інші доручення обласної ради.

Зміни до складу секретаріату сесії приймаються у разі потреби відповідним рішенням обласної ради.

Якщо біля будівлі, де проводиться пленарне засідання обласної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то один з членів секретаріату сесії зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з’ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає обласній раді.

3.10. Пленарні засідання обласної ради

3.10.1. Порядок доступу до відкритих пленарних засідань визначається розпорядженням обласної ради.

3.10.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, керівники комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області, громадяни.

Список запрошених складається апаратом обласної ради та узгоджується з головою обласної ради.

До списку запрошених обов’язково включаються доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

Під час пленарного засідання обласної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

3.10.3. На офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет забезпечується on-line трансляція пленарних засідань обласної ради.

3.10.4. На певний строк чи на весь період повноважень обласної ради можуть бути акредитовані представники телебачення, радіо та преси. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали пленарного засідання обласної ради, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких прийнято відповідне рішення обласної ради.

У разі порушення представником засобу масової інформації законодавства про інформацію або положень цього Регламенту обласна рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

3.10.5. У разі необхідності більшістю голосів від загального складу депутатів обласною радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

3.10.6. На закритому засіданні обласної ради мають право бути присутніми голова обласної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

3.10.7. Порядок розміщення депутатів у сесійній залі та запрошених визначається головою обласної ради.

Для депутатів визначаються постійні місця, обладнані засобами електронної системи голосування, які не мають права займати інші особи, присутні на засіданні.

3.10.8. Обласна рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад.

Запрошення на засідання обласної ради здійснюється особою, визначеною головуючим.

3.10.9. Одеська обласна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців області, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України з питань, віднесених до її компетенції.

3.11. Ведення пленарних засідань обласної ради

3.11.1. Пленарне засідання обласної ради відкриває та веде голова обласної ради, а у разі його відсутності – перший заступник, заступник голови обласної ради. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.4.2 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням обласної ради – один з депутатів обласної ради, обраний більшістю від загального складу депутатів шляхом відкритого голосування.

3.11.2. Головуючий на засіданні:

– відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;

– виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень обласної ради та ініціаторів розгляду питань;

– інформує обласну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу обласної ради;

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), а також виступу з обговорюваних питань депутатам обласної ради відповідно до запису електронної системи та особам, які записалися для виступу і не є депутатами обласної ради, за наявності відповідної згоди депутатського корпусу;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– оголошує офіційні повідомлення;

– вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

– підписує протокол сесії;

– здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.11.3. Головуючий на засіданні має право:

– в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

– ставити запитання доповідачам та співдоповідачам;

– скликати у разі необхідності редакційну комісію або погоджувальну раду.

3.11.4. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

3.11.5. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається обласною радою на поточному пленарному засіданні. Пленарне засідання обласної ради, як правило, розпочинається о десятій, а закінчується до дев’ятнадцятої години, з урахуванням перерв на 30 хвилин через кожні три години роботи і годинну перерву на обід, якщо інше рішення не прийняте обласною радою.

Засідання обласної ради може бути продовжено головуючим понад встановлений термін, якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів, але не більше ніж до 23:00.

Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена у будь-який момент головуючим самостійно або за пропозицією не менш ніж двох членів погоджувальної ради.

3.11.7. Після відкриття пленарного засідання, на початку пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

3.11.8. Порядок денний пленарного засідання визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання обласної ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.

3.11.9. На розгляд пленарного засідання обласної ради подається проект порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.7 цього Регламенту.

3.11.10. Порядок денний пленарного засідання обласної ради приймається за основу та затверджується в цілому більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів.

3.11.11. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні обласної ради.

3.11.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається.

3.12. Організація розгляду питань

3.12.1. Обговорення питання на пленарному засіданні обласної ради передбачає:

– включення питання до порядку денного сесії:

– доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

– співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;

– виступи депутатів;

– виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

– оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

– прийняття проекту рішення обласної ради з даного питання за основу;

– внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

– заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності);

– уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

– виступи депутатів з мотивів голосування;

– прийняття рішення обласної ради в цілому.

3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається обласною радою.

Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді – 20 хвилин, заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю 10 хвилин, для інших виступів – 5 хвилин.

Під час обговорення проекту рішення обласної ради або з іншого приводу депутатам обласної ради, які бажають поставити запитання, необхідно підняти руку, після чого головуючий на пленарному засіданні чітко називає прізвище, ім’я та по батькові депутата та просить включити відповідний мікрофон.

Для запису на виступ з обговорюваних питань депутатам обласної ради необхідно натиснути відповідну кнопку електронної системи після оголошення головуючим на пленарному засіданні назви питання та пропозиції до запису на виступи.

У разі необхідності, депутат може передати слово іншому депутату. У такому разі депутат, якому було надано слово, просить головуючого передати слово іншому депутату. Передача слова одному депутату з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання сесії може бути здійснена не більше одного разу.

3.12.3. На пленарному засіданні обласної ради може бути об’єднано розгляд кількох однотипних за тематикою і сутністю питань порядку денного, про що радою приймається процедурне рішення.

Пропозиції щодо такого об’єднання питань порядку денного можуть вноситися головуючим на засіданні, постійними комісіями, депутатськими фракціями (групами) або окремими депутатами.

У разі прийняття радою рішення про об’єднання розгляду кількох питань порядку денного головуючий на засіданні сесії оголошує назви всіх питань, розгляд яких було об’єднано, після чого проводиться їх обговорення згідно з вимогами Регламенту. На голосування за основу і в цілому в такому випадку головуючим ставляться одночасно всі питання, розгляд яких було об’єднано.

Якщо під час об’єднаного розгляду питань порядку денного відповідні рішення обласної ради не приймаються, у встановленому цим пунктом порядку може ініціюватися питання про додатковий розгляд одного чи кількох таких питань окремо один від одного.

3.12.4. Доповіді, співдоповіді проголошуються з трибуни. Виступи, заяви, запитання депутатів обласної ради – з робочого місця після виконання процедур, зазначених у пункті 3.12.2. даного розділу.

3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії.

3.12.7. На пленарному засіданні обласної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово уповноваженим виступити від постійних комісій обласної ради,  депутатських фракцій (груп) та депутатам.

Головуючий на засіданні за згодою обласної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

3.12.8. Запрошені на сесію обласної ради особи, які не є депутатами обласної ради, можуть подати до секретаріату сесії заяву про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретаріатом сесії, а особа, яка її внесла, вноситься до списку осіб, що виявили бажання виступити, який подається головуючому на засіданні. За згодою депутатів обласної ради головуючий надає право виступити або зробити запитання від мікрофону в залі.

3.12.9. Одна і та ж особа може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного лише один раз.

3.12.10. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається обласною радою, також особам, запрошеним на засідання. Це питання вирішується процедурним голосуванням.

3.12.11. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

3.12.12. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні особисто або за усною пропозицією уповноваженого представника депутатської фракції попереджає про це промовця.

Після другого попередження головуючим ставиться на голосування питання про позбавлення слова.

У разі якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні, промовець позбавляється слова на поточному пленарному засіданні.

3.12.13. Обласна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

За необхідності обласна рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

3.12.14. У будь-який момент обласна рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення.

Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії.

3.12.15. Обласна рада може приступити до голосування щодо проекту рішення обласної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

3.12.16. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення обласної ради допускається тільки після прийняття його за основу.

Автор пропозиції зобов’язаний подати до секретаріату сесії письмовий варіант його пропозиції.

3.12.17. Проект рішення обласної ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу обласної ради.

3.12.18. У разі наявності альтернативних проектів рішення обласної ради щодо них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення обласної ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу.

3.12.19. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення обласної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу обласної ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення обласної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

3.12.20. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення обласної ради обласна рада приймає проект рішення обласної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу обласної ради.

3.12.21. У разі якщо проект рішення обласної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення обласної ради.

3.12.22. У разі якщо варіант проекту рішення обласної ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення обласної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим.

3.12.23. На вимогу голови обласної ради проект рішення, який при проведенні голосування не прийнятий за основу або в цілому, може бути повернутий для повторного розгляду та голосування, якщо за це проголосувала більшість депутатів обласної ради, присутніх на пленарному засіданні.

Забороняється повертатись до повторного розгляду та голосування за проект рішення більше двох разів.

3.12.24. Питання «Про депутатські запити» розглядається у відповідності до вимог розділу 5 Регламенту Одеської обласної ради
VІІ скликання.

Розгляд питання порядку денного сесії «Різне» передбачає надання депутатам можливості виступити із заявами або повідомленнями протягом 30 хвилин. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться, рішення щодо них не приймаються.

3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

3.13.1. Для прийняття рішень обласної ради може застосовуватися відкрите поіменне або таємне голосування. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених законом.

3.13.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань обласної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3.13.3. Відкрите поіменне голосування здійснюється:

– кожним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою особою. Результати голосування фіксуються поіменно та пофракційно;

– шляхом підняття картки для електронного голосування (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).

Голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не заперечують.

3.13.4. Результати відкритого поіменного голосування, проведеного за допомогою електронної системи голосування, відображаються на інформаційному табло електронної системи в залі засідання із зазначенням загальної кількості депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні, кількості депутатів, які віддали голос за прийняття рішення, проти його прийняття, утримались або не голосували, а також результати голосування по фракціях, що сформовані в раді.

Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняття рішення.

3.13.5. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії обласної ради.

3.13.6. Таємне голосування здійснюється депутатом особисто шляхом подачі бюлетеня.

Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

3.13.7. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

3.13.8. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

3.13.9. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування обласна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.

3.13.10. Результати таємного або відкритого поіменного голосування, проведеного шляхом підняття депутатами картки, лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування обласна рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

3.13.11. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного або відкритого поіменного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

3.13.12. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні обласної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в депутатських фракціях (групах), постійних комісіях.

3.13.13. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.13.14. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

3.13.15. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

3.13.16. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

3.13.17. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання головуючий може провести рейтингове голосування по них.

У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

3.13.18. Пропозиція або проект рішення обласної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

3.13.19. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються за її дорученням ради постійними комісіями обласної ради, а у разі необхідності погоджувальною радою, депутатськими фракціями (групами), чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також обласну раду.

3.14. Протокол пленарного засіданні сесії обласної ради

3.14.1. Пленарне засідання обласної ради протоколюється. Ведення протоколу пленарного засідання обласної ради здійснює апарат обласної ради. Відповідальними за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на пленарному засіданні є визначені функціональними обов’язками працівники апарату обласної ради.

Протоколи пленарного засідання є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання. Копії протоколів надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.14.2. У протоколі пленарного засідання обласної ради зазначаються: дата, час і місце проведення пленарного засідання; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, лічильна комісія (у разі проведення виборів), питання порядку денного, винесені на розгляд; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3.14.3. Запис виступів на пленарному засіданні сесії обласної ради на цифрових носіях зберігається у матеріалах сесії. У разі необхідності, за письмовими запитами працівниками апарату обласної ради робиться друкований варіант відповідних окремих фрагментів аудіо запису.

3.14.4. Визначені функціональними обов’язками працівники апарату обласної ради ведуть справу на кожному пленарному засіданні обласної ради, яка включає:

– перелік документів, що входять до справи пленарного засідання обласної ради;

– дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

– протокол пленарного засідання обласної ради;

– рішення обласної ради;

– проекти рішень обласної ради та інші матеріали до них;

– висновки депутатських фракцій (груп), комісій обласної ради щодо питань, які розглядались на засіданні (за наявності);

– результати поіменного голосування;

– тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

– депутатські запити і відповіді на них.

3.14.5. Справа пленарного засідання обласної ради оформляється визначеними функціональними обов’язками працівниками апарату обласної ради.

3.14.6. Оригінали матеріалів пленарного засідання обласної ради протягом скликання знаходяться в апараті обласної ради, а потім 10 років зберігаються у поточному архіві обласної ради, після чого передаються до обласного державного архіву для постійного зберігання.

4. Акти обласної ради

4.1. Порядок введення в дію рішень обласної ради

4.1.1. Обласна рада в межах своїх повноважень на пленарних засіданнях обласної ради приймає рішення.

4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення обласної ради обласна рада може:

– прийняти рішення;

– повернути його на доопрацювання;

– перенести його розгляд на наступне засідання обласної ради;

– відхилити проект.

4.1.3. Рішення обласної ради набирає чинності з моменту його прийняття обласною радою, якщо обласною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію.

Рішення обласної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо обласною радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

Рішення обласної ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.

4.1.4. Рішення обласної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття.

4.1.5. Рішення обласної ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання на території Одеської області.

4.1.6. Запропоновані в рішеннях обласної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території області підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені обласній раді в зазначений у рішенні термін шляхом оприлюднення на пленарному засіданні обласної ради.

4.1.7. Рішення обласної ради з процедурних питань оформляються протокольно.

4.1.8. Обласна рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття рішення про скасування, якщо інше не визначено у самому рішенні.

4.2. Контроль за виконанням рішення обласної ради

4.2.1. Організація виконання рішень обласної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії обласної ради або посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

Контроль за виконанням рішень обласної ради також може здійснюватись депутатськими групами у частині, яка стосується визначених регламентом відповідних депутатських груп повноважень.

4.2.3. Зняття з контролю рішень обласної ради чи окремих їх пунктів як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях обласної ради за поданням відповідних постійних комісій, депутатських груп або посадових осіб, на яких покладено контроль за ходом виконання рішення.

У разі якщо контроль за виконанням рішення обласної ради покладений на декілька постійних комісій обласної ради або спільно на постійну комісію та депутатську групу, зняття з контролю здійснюється за погодженням всіх постійних комісій та депутатських груп, на які покладений контроль.

4.2.4. У разі необхідності рекомендації постійної комісії або депутатської групи щодо зняття з контролю прийнятого рішення обласної ради чи окремого його пункту на пленарному засіданні обласної ради розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

4.2.5. Рішення обласної ради про зняття з контролю прийнятого рішення обласної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформляється відповідним рішенням обласної ради.

4.2.6. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно результатів виконання рішення обласної ради та рекомендації постійної комісії (депутатської групи) щодо зняття з контролю прийнятого рішення обласної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення обласної ради залишається на контролі

Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії (депутатській групі) обласної ради для подальшої роботи.

4.3. Доручення ради та її органів

4.3.1. За рішенням обласної ради або її органів, а також голови обласної ради депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.

4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді.

4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов’язковим.

4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов’язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень

5.1. Депутати обласної ради відповідно до частин 7 та 8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини 2 статті 11 та частини 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту.

5.2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні обласної ради та підтримана радою вимога депутата до голови, першого заступника, заступника голови обласної ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території області, незалежно від форм власності, а також до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів обласної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання обласної ради.

5.3. Депутатський запит подається в письмовій формі голові обласної ради через апарат обласної ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання обласної ради.

У разі необхідності депутатський запит обговорюється на пленарному засіданні ради.

Після оголошення кожного депутатського запиту проводиться голосування щодо направлення його для розгляду до відповідного управління, структурного підрозділу тощо.

5.4. Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернений до однієї і тієї ж установи (органу) або посадової особи, якщо на перший запит була дана відповідь, розглядається обласною радою після надання висновку профільної постійної комісії.

5.5. Обласна рада приймає протокольне рішення про доцільність повторного направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано більшістю від фактичної кількості депутатів,  повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.

Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту.

5.6. Секретаріат сесії обласної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні обласної ради передає його апарату обласної ради.

5.7. Апарат обласної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, та розміщує його на офіційному веб-сайті Одеської обласної ради.

5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього обласній раді і відповідному депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це обласну раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Апарат обласної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається голові обласної ради та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні обласної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, у разі якщо на цьому наполягає депутат.

5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

5.11. Щодо відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів, та за умови дотримання вимог пункту 5.13 цього Регламенту.

5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні обласної ради текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення обласної ради поширюються серед депутатів не пізніше як за 3 дні до їх розгляду на пленарному засіданні.

5.13. Проект рішення обласної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом обласної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит апарат обласної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні обласної ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов’язковою.

5.15. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит у порядку, визначеному пунктами 5.11.-5.14. даного Регламенту, обласна рада приймає рішення.

5.16. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії обласної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5.17. Депутатське звернення – це викладена у письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

5.19. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5.20. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

5.21. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту.

6. Відкликання депутата обласної ради за народною ініціативою

6.1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо відкликання депутата обласної ради за народною ініціативою здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

6.2. Апарат обласної ради у триденний термін направляє відповідні рішення ради до Одеської обласної виборчої комісії.

7. Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів обласної ради

7.1. Регуляторна діяльність обласної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

7.2. Регуляторний акт обласної ради – це:

– прийнятий обласною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між обласною радою та суб’єктами господарювання;

– інший офіційний письмовий документ обласної ради, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між обласною радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

7.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності обласна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію обласної ради з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності (далі – відповідальна комісія).

7.4. За поданням відповідальної постійної комісії обласна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року в рамках підготовки та затвердження плану роботи обласної ради.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо обласна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, обласна рада має внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту до розгляду обласною радою, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті обласної ради «Одеські вісті» та на офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

7.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду обласною радою покладається на розробників проектів.

7.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

7.7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

7.8. За рішенням обласної ради або відповідальної постійної комісії обласної ради:

– оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії обласної ради;

– можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії обласної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням обласної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

7.9.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

7.10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 7.4., 7.6., фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

7.11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до обласної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

7.12. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

7.13. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону. У випадках, визначених частиною другою статті 33 цього Закону, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

7.14. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

7.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

7.16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови обласної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

7.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин обласна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

7.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих обласною радою, забезпечується апаратом обласної ради, а у разі якщо рішеннями обласної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано обласній державній адміністрації – обласною державною адміністрацією.

7.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого обласною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до профільної постійної комісії обласної ради.

7.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого обласною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

7.21. Обласна рада заслуховує щорічний звіт голови обласної ради про здійснення державної регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія обласної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

Щорічний звіт голови обласної ради публікується в газеті обласної ради «Одеські вісті» або розміщується на сайті обласної ради в мережі Інтернет.

8. Врегулювання конфлікту інтересів

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів під час розгляду обласною радою на пленарному засіданні будь-яких питань депутат зобов’язаний озвучити заяву про наявний конфлікт інтересів, утриматись від голосування та прийняття рішення з цього питання.

Заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу пленарного засідання.

До пленарного засідання, на якому може бути розглянутий проект рішення, в якому може міститися реальний чи потенційний конфлікт інтересів, депутат може письмово звернутися до постійної комісії обласної ради з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, яка розглядає це звернення та бере його до відома.